Publicerad: 2018-04-06 12:05 | Uppdaterad: 2022-03-15 15:24

ERC Advanced till två KI-forskare

dubbelporträtt
Gunilla Karlsson Hedestam (foto: Ulf Sirborn) och Henrik Ehrsson (foto: Sune Fridell).

Två forskare vid Karolinska Institutet får ta emot ERC Advanced Grant i 2017 års utlysning från det europeiska forskningsrådet. De två forskare som får det prestigefulla anslaget är Henrik Ehrsson och Gunilla Karlsson Hedestam.

Henrik Ehrsson, läkare, professor, Neuro. Foto: Sune Fridell

Finansieringsprogrammet ERC Advanced Grants riktar sig till etablerade och världsledande forskare som strävar mot banbrytande genombrott med högsta vetenskapliga kvalitet. Anslagen är upp till 2,5 miljoner euro under en femårsperiod. Totalt delar ERC i denna omgång ut anslag till 269 forskningsprojekt i Europa, en beviljandegrad på cirka 12 procent.

Henrik Ehrsson

Forskningsledare: Henrik Ehrsson, professor i kognitiv neurovetenskap, institutionen för neurovetenskap
Projektnamn: Neurovetenskapen bakom förnimmelsen av jaget som en enhet (SELF-UNITY)
Anslagsområde: Social Sciences and Humanities

En karakteristisk egenskap hos det mänskliga medvetandet är upplevelsen av sig själv som en enhet. Henrik Ehrsson forskar om de neurala och beteendevetenskapliga principer som skapar den här upplevelsen – både hur den befästs under normala förhållanden och hur den kan förändras på olika sätt. I det projekt som nu finansieras av ERC ska han bland annat försöka ta reda på hur information från olika sinnen – så som balansorganen och den ”interoceptiva" förmågan att läsa av sina kroppsliga förnimmelser – kan samverka för att ge oss känslan av ett unikt kroppsligt jag.

Identifierandet av de centrala neurokognitiva mekanismerna bakom känslan av ett sammanhållet kroppsligt jag skulle innebära ett basvetenskapligt genombrott. Men utöver detta hoppas Henrik Ehrsson också att hans arbete på sikt ska bidra till bättre behandlingar vid sjukdomar som medför en störd upplevelse av jaget som en enhet, till exempel schizofreni och oförmåga att känna igen egna kroppsdelar efter en stroke.

 

Gunilla Karlsson Hedestam, läkare, professor i vaccinforskning, MTC. Foto: MTC/KI

Gunilla Karlsson Hedestam

Forskningsledare: Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinforskning, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Projektnamn: Defining human adaptive immune gene diversity and its impact on disease (IMMUNEDIVERSITY)
Anslagsområde: Life Sciences

Varför svarar människor olika på infektion och vaccination? Varför utvecklar vissa personer autoimmuna sjukdomar? Det adaptiva immunsvaret är avgörande för att upprätthålla vår hälsa men trots dess centrala roll i vår fysiologi har vi begränsad kunskap om hur genetisk variation i immunreceptorer påverkar vår förmåga att känna igen olika antigen. I det projekt som nu får anslag av ERC ska Gunilla Karlsson Hedestam och hennes grupp kartlägga människans variation i dessa gener samt undersöka hur detta påverkar sjukdomsutveckling.

Forskarna kommer använda nya metoder som tillåter storskalig analys av komplexa gener som befinner sig i delar av vår arvsmassa som tidigare inte har studerats i detalj. Projektet kommer resultera i databaser med immunreceptorgener från tusentals individer samt utveckling av mjukvara för analys av denna information. Metoder, mjukvara och resultat kommer under projektets gång göras tillgänglig för andra forskare.

ERC Advanced Grants i siffror

  • Ansökningar 2017 totalt: 2167
  • Beviljade ansökningar: 269
  • Varav inom Life Sciences: 83
  • Inom Social Sciences and Humanities: 60
  • Utdelade anslag i Sverige: 10
  • Andel kvinnor totalt: 47 (17,5%)

Källa: ERC