Publicerad: 2015-01-23 10:00 | Uppdaterad: 2015-01-23 11:41

Dold infektion förkortar livslängden hos flyttfåglar

En ny studie av forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet visar att milda infektioner utan sjukdomssymptom ändå kan ge allvarliga konsekvenser för livslängden hos de drabbade. Studien, som publiceras i tidskriften Science, har gjorts på malariainfekterade flyttfåglar. Infektionen tycks snabba på själva åldrandet genom att kromosomerna förkortas fortare än normalt.

Hittills har man inom forskarvärlden trott att milda infektioner, alltså utan sjukdomssymptom, inte påverkar överlevnad och förökning utan enbart ger upphov till små tillfälliga kostnader som kroppen snabbt kan kompensera. Men en den aktuella studien visar att en malariainfektion som för stunden saknar tecken på negativa effekter ändå påverkar i det fördolda och till slut får svårartade konsekvenser i form av förkortad livslängd hos de drabbade.

Orsaken till att dessa små kostnader i slutändan förkortar livslängden kan enligt studien vara en mekanism kopplad till kromosomerna i den drabbade individens celler. Kromosomernas ändar, de så kallade telomererna, skyddar arvsmassan från skador. Det är sedan tidigare känt att ju längre kromosomändar man har kvar desto större chans har man att leva länge. Den aktuella studien visar att en mild malariainfektion hos fåglar ger upphov till att telomererna förkortas i en betydligt snabbare takt hos infekterade individer än hos friska.

Forskarna har studerat malaria hos en flyttfågelart, trastsångare, som häckar varje sommar vid sjön Kvismaren utanför Örebro och som övervintrar i tropiska Afrika. Trastsångare som hade kronisk malaria, men med extremt lite parasiter i blodet och helt utan några sjukdomstecken, födde upp hälften så många ungar under sitt liv jämfört med icke-infekterade fåglar. Storleken på årskullarna var visserligen samma som för de friska fåglarna, men eftersom de infekterade individernas egen livslängd förkortades blev deras totala antal ungar betydligt lägre. De infekterade fåglarna fungerade till synes lika bra i vardagen som de friska fåglarna, de orkade lika mycket.

Studiens förstaförfattare har varit Asghar Muhammad, vid tidpunkten för studien knuten till Lunds universitet, men idag postdoc vid Karolinska Institutets institution för medicin, Solna. Forskningsledare har varit Dennis Hasselquist och Staffan Bensch, båda professorer vid biologiska institutionen, Lunds universitet.

Publikation

Hidden costs of infection: Chronic malaria accelerates telomere degradation and senescence in wild birds
M. Asghar, D. Hasselquist, B. Hansson, P. Zehtindjiev, H. Westerdahl, S. Bensch
Science, online 23 January 2015