Publicerad: 2017-09-15 11:09 | Uppdaterad: 2017-09-15 16:06

Dimitris N. Chorafas pris tilldelas Arvid Guterstam

Arvid Guterstam, postdoktor vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har tilldelats Dimitris N. Chorafas pris 2017 för sin avhandling om de mekanismer i hjärnan som ligger till grund för vårt kroppsliga jagmedvetande.

Arvid GuterstamArvid Guterstam tilldelas priset för sin forskning kring de processer i hjärnan som är involverade i att forma vår upplevelse av att ha en kropp (”kroppsägandeskap”) som befinner sig på en given plats i det yttre rummet (”jaglokalisation”). Han har i sitt avhandlingsarbete utvecklat en rad perceptuella kroppsillusioner som manipulerar specifika aspekter av upplevelsen av kroppsägandeskap och jaglokalisation, och med hjälp av beteende- och hjärnavbildningsmetoder undersökt de underliggande hjärnmekanismerna.

Ett nyckelfynd var att känslan av kroppsägandeskap är beroende av integrering av signaler från flera olika sinnen, såsom syn, beröring och proprioception, och att denna process äger rum i speciella delar av hjäss- och pannloben. Ett viktigt stöd för denna hypotes kom från hans upptäckt av ”osynliga handen-illusionen” och den systematiska kartläggning av de perceptuella regler och hjärnareor som ligger till grund för detta slående perceptuella fenomen.

Guterstams avhandling fick en hedersutmärkelse av Betygsnämnden; han har publicerat 10 artiklar i internationella referensgranskade journaler. Han blev nyligen utnämnd till Wenner-Gren Fellow och planerar nu att flytta till USA för en postdok vid Princeton University, där han kommer att studera medvetandets hjärnmekanismer.