Publicerad: 2022-05-12 15:50 | Uppdaterad: 2022-05-13 10:01

Datorspel kan bidra till högre intelligens hos barn

Pojke som sitter framför en dator.
Barn som spelade mycket datorspel ökade sin intelligens mer än genomsnittet, visar en ny studie. Foto: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet har studerat hur amerikanska barns skärmvanor hänger ihop med hur deras kognitiva förmåga utvecklas över tid. De barn som spelade mer datorspel än genomsnittet ökade sin intelligens mer än genomsnittet, medan tv-tittande eller sociala medier varken hade positiv eller negativ effekt. Resultaten har publicerats i tidskriften Scientific Reports.

Barn tillbringar allt mer tid framför skärmar. Det är omdebatterat hur detta påverkar hälsan och om det har positiv eller negativ effekt på barns kognitiva förmåga. I den aktuella studien har forskare vid Karolinska Institutet och Vrije Universiteit Amsterdam specifikt studerat skärmvanors koppling till barns intelligens över tid.

Studien omfattade över 9 000 pojkar ock flickor i USA. Vid nio eller tio års ålder genomförde barnen psykologiska tester som gav ett mått på deras generella kognitiva förmåga (intelligens). Barnen och deras föräldrar fick också svara på frågor om hur mycket tid barnen tillbringade med tv- och videotittande, datorspel och sociala medier.

Följdes upp efter två år

Drygt 5 000 av barnen följdes upp efter två år och fick då upprepa de psykologiska testerna. På så vis kunde forskarna studera hur barnens prestation förändrats från det ena tillfället till det andra och kontrollera för individuella skillnader vid den första mätningen. Studien kontrollerade även för genetiska skillnader som kan påverka intelligens och skillnader som skulle kunna vara relaterade till föräldrarnas utbildning och inkomst.

Porträttfoto av professor Torkel Klingberg
Torkel Klingberg. Foto: Sara MacKey

I genomsnitt ägnade barnen 2,5 timmar om dagen åt tv-tittande, en halvtimme åt sociala medier och 1 timme till datorspel. Resultaten visade att de barn som spelade mer datorspel än genomsnittet också ökade sin intelligens mellan de två mätningarna med ungefär 2,5 IQ-poäng mer jämfört med genomsnittet. Däremot sågs ingen tydlig effekt, varken positiv eller negativ, av tv- och videotittande eller sociala medier.

– Vi har inte undersökt skärmvanors effekter på fysisk aktivitet, sömn, välmående eller skolprestation och kan därför inte säga något om det. Men resultaten ger stöd för att skärmtid överlag inte har någon negativ effekt på barns kognitiva förmåga, och att datorspelande tvärtom kan bidra till högre intelligens. Detta är i linje med flera experimentella studier av datorspelande, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Intelligens påverkas av miljöfaktorer

Resultaten stämmer även överens med senare års forskning som visat att intelligens inte är en konstant egenskap, utan något som påverkas av miljöfaktorer.

– Vi kommer nu gå vidare och undersöka effekten av andra miljöfaktorer samt hur de kognitiva effekterna relaterar till hjärnans utveckling under barndomen, säger Torkel Klingberg.

En begränsning med studien är att den enbart omfattar amerikanska barn och inte särskiljer olika typer av datorspel, vilket gör resultaten svåra att generalisera till barn i andra länder med andra spelvanor. Dessutom finns risk för felrapportering eftersom skärmtid och skärmvanor var självrapporterade.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet och Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) vid Karolinska Institutet. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

The impact of digital media on children’s intelligence while controlling for genetic differences in cognition and socioeconomic background”. Bruno Sauce, Magnus Liebherr, Nicholas Judd, Torkel Klingberg. Scientific Reports, online 11 maj 2022, doi: 10.1038/s41598-022-11341-2.