Publicerad: 2021-12-21 15:01 | Uppdaterad: 2021-12-28 14:05

Därför väljer studenter Karolinska Institutet

studenter på campus
Studenter på KI:s campus Foto: Martin Stenmark

Studenterna väljer Karolinska Institutet för att få den bästa utbildningen. Andelen utlandsfödda bland studenter ökar, liksom andelen unga och män. KI:s hemsida är den främsta rekryteringskällan. Det kan vi lära av 2021 års Studentundersökning.

Vartannat år genomförs en enkätundersökning på KI där förstaårsstudenter och studenter vid masterprogrammen som läser sin första termin får svara på frågor om bland annat varför de läser på KI, hur de hittat utbildningen och sin bakgrund.

– Studentundersökningen är viktig för vår rekrytering, där ser vi vilka som söker sig till KI och vilka som inte gör det. Den är också ett värdefullt verktyg för att lära känna våra studenter, säger Johanna Gasslander, enhetschef student- och karriärservice vid KI.

Svarsfrekvensen har genom åren legat på 80–90 procent. Det gör undersökningen mycket tillförlitlig, liksom de trender den visar.
– År för år är inte skillnaderna så stora. Men tittar vi på längre sikt så ser vi tydliga trender, säger Patrik Olczak, projektledare vid undersökningsföretaget Exquiro som genomfört undersökningen.

Andelen utlandsfödda ökar 

En sådan trend är att allt fler av studenterna är födda utanför Sverige, i 2021 års undersökning är siffran 35 procent 
–    Andelen födda utomlands har dubblerats sedan första mätningen 1999, då andelen var 17 procent. Fram till 2013 låg de utrikesföddas andel runt 20 procent, säger Patrik Olczak.
Andelen män har också ökat, i dag är 31 procent av studenterna vid KI män. Störst andel finns på psykologutbildningen (58 %) och läkarutbildningen (49 %). Andelen studenter under 20 år som saknar arbetserfarenhet ökar också. Däremot minskar andelen som vill jobba utomlands efter studier.

Diagram som visar att andelen utlandsfödda bland studenterna på KI:s nybörjarprogram ökar, liksom andelen män och andelen som börjar studera utan att ha  yrkesarbetat i Sverige tidigare.
Resultat från Studentundersökningen 2021. Foto: Exquiro

KI:s webbplats viktig informationskälla 

Varför söker då studenterna till KI? Skälen de anger är främst ”bäst utbildning” (69 %), ”ligger i Stockholm” (56 %) och ”ett gott internationellt rykte” (52 %).
Undersökningen visar också att KI:s webbplats har växt i betydelse för rekrytering, nästan hälften av de nya studenterna hittade in via ki.se. Studiebesök och mässor har däremot minskat i betydelse.
– Men de här siffrorna kan ha förstärkts av pandemin eftersom mässor och studiebesök ställts in, säger Patrik Olczak.

Enhetschef Johanna Gasslander gläds över flera av resultaten.
– Det är kul att studenterna söker sig till KI för att de anser att vi har bäst utbildning, målet är att de har samma uppfattning när de tar sin examen. Det är också kul för oss som jobbar med rekrytering att få så höga betyg på vår webb och utbildningskatalog, saker vi lägger mycket jobb på, säger hon.

Fortsatt arbete med breddad rekrytering

Att andelen studenter med föräldrar utan akademisk examen ökar gläder henne också, eftersom alla lärosäten har breddad rekrytering i sitt uppdrag. Några saker ser hon som utmaningar inom framtida rekrytering.
– En är att en större andel kommer direkt från gymnasiet. Det kan vara en pandemieffekt, att ingen åker på långresor eller tar enkla jobb, men är något vi får jämföra med andra lärosäten. En annan är att vi rekryterar väldigt lokalt. Många kan tycka att det är svårt att hitta bostad i  en storstad och väljer då att inte söka hit. Detta är dock områden där vi vill bredda oss för att bli ett val för studenter i alla åldrar och från alla delar av Sverige, säger Johanna Gasslander.

De nya studenterna vid mastersprogrammen har svarat på i stort samma frågor. Även här har andelen utlandsfödda studenter ökat markant.
– I dag är 85 procent av de studenterna utländska medborgare, för tio år sedan var andelen cirka 55 procent, berättar Patrik Olczak. 

En annan trend är att medelåldern gått ner. Och att utbildningens kvalitet och KI:s höga ranking är viktigt för deras val. 
– Precis som för nybörjarstudenterna är hemsidan den viktigaste källan för studenterna vid masterprogrammen för att hitta in till KI. Men på andra plats kommer ren googling. Sociala medier minskar däremot i betydelse, berättar Patrik Olczak.

Fakta Studentundersökningen    

Antal svar förstaårsstudenter
889 studenter svarade vid 14 nybörjarprogram och två fortsättningsprogram.

Antal svar studenter vid masterprogrammen
281 studenter på masterprogrammen svarade.

Så gjordes undersökningen
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Exquiro genom en enkät på papper alternativt på webb. Exquiro har utfört undersökningen sedan 1999. Den görs vartannat år sedan 2011. Samma år fick studenterna vid masterprogrammen en egen undersökning.
 

Text: Tomas Eriksson, Monte Rico