Publicerad: 2021-08-05 13:07 | Uppdaterad: 2021-08-05 13:23

D-vitamin minskar behovet av opioider vid palliativ cancersjukdom

dekorativ bild
Foto: Getty Images.

Patienter med D-vitaminbrist som fick D-vitamintillskott hade ett minskat behov av smärtlindring och lägre grad av trötthet vid palliativ cancerbehandling, visar en randomiserad och placebokontrollerad studie av forskare vid Karolinska Institutet. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancers.

Porträtt av forskaren Linda Björkhem-Bergman i sjukhusmiljö.
Linda Björkhem-Bergman. Foto: Karolinska Institutet.

Bland patienter med cancer i palliativ fas är D-vitaminbrist vanligt förekommande. Tidigare studier har visat att låga nivåer vitamin D i blodet kan ha ett samband med smärta, infektionskänslighet, trötthet, nedstämdhet och lägre självskattad livskvalitet.

En tidigare mindre studie, som inte var randomiserad eller placebokontrollerad, tydde på att tillskott av vitamin D skulle kunna minska opioiddoser, minska antibiotikaanvändning och förbättra livskvaliteten hos patienter med avancerad cancer.

I den nu aktuella studien deltog 244 cancerpatienter med cancer i palliativt skede, inskrivna i ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, i Stockholm under åren 2017-2020.

Långsammare ökning av opiod-dosering

Alla studiedeltagare hade brist på vitamin D vid start. De lottades till 12 veckors behandling med vitamin D i relativt hög dos (4000 IE/dag) eller placebo.

Forskarna mätte sedan förändring i opioid-doser (som ett mått för smärta) vid 0, 4, 8 och 12 veckor efter studiestart.

– Resultaten visade att vitamin D-behandling tolererades väl och att de vitamin D-behandlade patienterna hade en signifikant långsammare ökning av opioid-doserna än placebo-gruppen under studieperioden. Dessutom upplevde de mindre cancer-relaterad trötthet, så kallad fatigue, jämfört med placebo-gruppen, säger Linda Björkhem-Bergman, överläkare vid Stockholms Sjukhem och docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Porträtt av Maria Helde Frankling.
Maria Helde Frankling. Foto: Karolinska Institutet.

Stor studie inom ASIH

Däremot sågs ingen skillnad mellan grupperna avseende självskattad livskvalitet eller antibiotikaanvändning.

– Effekterna var ganska små, men statistiskt signifikanta och kan ha klinisk betydelse för patienter med vitamin D brist som är i palliativ fas i sin cancersjukdom. Detta är första gången man visar att vitamin D-behandling till palliativa cancerpatienter kan ha en effekt på både opioid-känslig smärta och fatigue, säger studiens försteförfattare Maria Helde Frankling, vid tiden för studiens genomförande överläkare vid ASIH och postdoc vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Studien är en av de största läkemedelsstudier som genomförts inom ASIH i Sverige. En svaghet med studien är det stora patientbortfallet. Endast 150 av 244 patienter kunde fullfölja 12 veckor eftersom många patienter dog av sin cancersjukdom under studiens gång.

Studien har finansierats av Region Stockholm (ALF), Cancerfonden, Stockholms sjukhems Jubileumsfond och har genomförts med stöd av ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr.

Publikation

“‘Palliative-D’ - Vitamin D supplementation to palliative cancer patients. A double blind, randomized placebo-controlled multi-center trial”. Maria Helde Frankling, Caritha Klasson, Carina Sandberg, Marie Nordström, Anna Warnqvist, Jenny Bergqvist, Peter Bergman, Linda Björkhem-Bergman. Cancers, online 23 juli 2021, doi:10.3390/cancers13153707.