Publicerad: 2022-03-01 14:26 | Uppdaterad: 2022-03-02 15:11

Cancerpatienter i palliativ fas upplevde minskad fatigue av D-vitaminbehandling där effekten var tydligast hos män

Fatigue, eller svår trötthet/orkeslöshet, är ett besvärande symptom för många patienter med obotbar cancer. Tyvärr saknas idag bra farmakologiska behandlingsalternativ och de som finns är behäftade med risk för biverkningar och/eller tillvänjning.

Symbolbild för D-vitamin med vitaminkapslar utlagda som solens strålar mot gul bakgrund.
D-vitamin. Foto: Getty Images.

I en tidigare genomförd studie inom palliativ hemsjukvård i Stockholm, Palliative-D studien (publicerad 2021), kunde vi visa att korrigering av D-vitamin brist minskade både smärta och fatigue hos patienter med obotbar och spridd cancer. Effekterna var ganska måttliga, men behandlingen tolererades förvånansvärt bra och utan några egentliga biverkningar.

I en nyligen publicerad studie i Cancers gjordes en tilläggs-analys av materialet från Palliative-D studien, en sk post-hoc analys, där könsskillnader avseende effekterna av D-vitamin på fatigue undersöktes. Studien visade att korrigering av D-vitamin brist ledde till signifikant minskad fatigue hos män men inte säkert hos kvinnor. Även efter att resultaten justerats för olika faktorer som kunde påverka utfallet, tex olikheter i smärtmedicinering, cancertyp, pågående onkologisk behandling, bortopererad tarm och D-vitamin nivåer innan studiestart, så kvarstod effekten av D-vitamin behandlingen hos männen. Efter bara 4 eller 8 veckors behandling fanns inga signifikanta effekter av D-vitamin utan den framkom först efter 12 veckor.

Palliative-D studien är den första studien som visar att D-vitamin behandling kan ha positiva effekter på cancerutlöst fatigue och att det finns könsskillnader i D-vitaminets effekter. Styrkan med studien är att den baseras på data från en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind studie vilket innebär att risken för att fynden skulle bero på slumpen eller på olika ”stör-faktorer” (confounding) är liten. Svagheten med studien är dock att det var ett stort bortfall i originalstudien och av de 244 som inkluderades från början var det bara 150 som slutförde alla 12 veckor. Den största orsaken till bortfall var att patienterna dog i sin cancersjukdom. En annan svaghet är att Palliative-D studien från början inte var designad för att undersöka könsskillnader. Fatigue var också bara ett sekundärt utfallsmått i originalstudien som i stället hade sitt primära fokus på smärta. För att kunna dra säkra slutsatser behöver man göra en ny studie som är designad för att specifikt studera fatigue och könsskillnader vid vitamin D behandling.

Sammanfattningsvis, visade den aktuella studien att korrigering av vitamin D brist till cancerpatienter inom palliativ vård förefaller kunna minska fatigue hos män, men inte säkert hos kvinnor. Även om effekterna är relativ små är D-vitamin en skonsamt behandling och även små effekter kan göra stor skillnad för symptombördan. Patienter där överlevnadstiden uppskattas till mindre än  12 veckor torde dock inte ha någon nytta av behandlingen.

Text: Linda Björkhem-Bergman

Referat av artikeln: Sex Differences in the Effect of Vitamin D on Fatigue in Palliative Cancer Care-A Post Hoc Analysis of the Randomized, Controlled Trial 'Palliative-D'.
Klasson C, Helde Frankling M, Warnqvist A, Sandberg C, Nordström M, Lundh-Hagelin C, Björkhem-Bergman L
Cancers (Basel) 2022 Jan;14(3):

Kontakt

Linda Björkhem-Bergman Senior Forskare