Publicerad: 2013-05-21 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 09:49

Budbärare i nanostorlek öppnar för ny cancerbehandling

En studie från Karolinska Institutet visar att så kallade exosomer – en form av nanopartiklar som skickar information mellan cellerna – kan erbjuda en ny behandlingsstrategi för flera cancerformer. Forskningen, som är gjort på möss, publicerades nyligen online i vetenskapstidskriften Cancer Research.

Exosomer kallas ibland kroppens egen flaskpost och är membranförslutna bubblor i nanostorlek som fungerar som bärare av exempelvis genetiskt material mellan cellerna. Medan exosomer från immunceller kan stimulera en reaktion från kroppens immunförsvar, kan exosomer från cancerceller stänga av detta immunsvar - och därmed kan cancercellen undkomma immunförsvaret.

I den nu publicerade studien har forskarna använt sig av exosomer från mössens egna immunceller, dendritceller. Forskarna tillsatte sedan både cancerproteiner och ett ämne som kallas alfa-galactosylceramid (aGC) och som stimulerar immunförsvarets "naturliga mördar-T-celler", NKT-cellerna. När denna kombination sprutades in i möss som redan hade cancerformen malignt melanom förlängdes överlevnadstiden till det dubbla. Detta berodde på att kombinationen aGC och exosomer stimulerade flera olika typer av immunceller, som tillsammans gav en synergistisk effekt på de celler som dödar cancercellerna.

Tidigare forskning har visat problem med att flera injektioner av aGC leder till utmattning av NKT-cellerna.

– Men intressant nog skedde inte detta när aGC gavs på exosomer, utan två injektioner gav ett starkare immunsvar och därmed bättre tumöravdödning. Det betyder alltså att exosomer kan vara lovande ny behandlingsstrategi för flera olika cancerformer, säger Susanne Gabrielsson, docent i experimentell immunologi, som lett studien vid institutionen för medicin, Solna.

Forskningen har genomförts med stöd av bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, David och Astrid Hageléns stiftelse samt Hesselmans forskningsstiftelse.

Publikation

Synergistic induction of adaptive antitumor immunity by codelivery of antigen with α-galactosylceramide on exosomes.
Gehrmann U, Hiltbrunner S, Georgoudaki A, Karlsson M, Näslund T, Gabrielsson S
Cancer Res. 2013 Jul;73(13):3865-76