Publicerad: 2014-02-26 22:05 | Uppdaterad: 2014-02-27 16:43

Barn till äldre pappor oftare psykiskt sjuka

Stigande ålder hos pappan ökar risken för psykiska problem och sämre utbildningsresultat hos barnet mer än man tidigare trott. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och University of Indiana, USA som publiceras i tidskriften JAMA Psychiatry.

Forskarna har använt register innehållande anonyma uppgifter om alla som fötts i Sverige mellan åren 1973 och 2001 och tittat på kopplingen mellan stigande ålder hos pappan och ett stort antal psykiska diagnoser respektive studiesvårigheter hos barnet. Bland diagnoserna som ingår i analysen finns autismspektrumstörning, ADHD, bipolär sjukdom, schizofreni, självmordsförsök och drogmissbruk. Svårigheter när det gäller utbildning så som sjunkande betyg, låg utbildningsnivå och låga resultat på IQ-test finns också med i underlaget.

Resultaten visar att ett barn som föds när pappan är 45 år har 3,5 gånger högre risk att diagnostiseras med autism än det barn som föds när pappan är 24 år. För samma åldersskillnad mellan fäderna vid barnets födelse är risken för barnet till den äldre pappan 13 gånger högre att få ADHD, två gånger högre att drabbas av någon form av psykotisk sjukdom, 25 gånger högre för bipolär sjukdom och 2,5 gånger högre för drogmissbruk respektive självmordsförsök. För de flesta av dessa svårigheter ökar risken enligt studien stadigt ju äldre pappan är när barnet föds. Det finns med andra ord ingen specifik åldersgräns man bör vara uppmärksam på.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att våra resultat gäller på gruppnivå. Barn som föds när pappan är äldre får inte per automatik något av alla dessa problem. Istället bör man se den här kunskapen som en hjälp för individen att fatta medicinska och sociala beslut, säger Paul Lichtenstein, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, och en av studiens medförfattare.

Han understryker att även tidigare studier har visat på liknande resultat när det gäller ökad risk för vissa psykiatriska problem kopplat till pappans ålder när barnet föds. Skillnaden med den nu publicerade studien är att den både är större och ger mer entydiga svar än tidigare forskning inom området. Genom att exempelvis jämföra med kusiner och ta med föräldrarnas utbildning och inkomstnivå i beräkningen kunde forskarna utesluta en rad faktorer som avgörande för de skillnader mellan barn till yngre och äldre fäder som de hittade.

– Våra resultat säger ingenting om orsakerna till den här ökade risken för psykiatriska och akademiska problem hos avkomman till äldre män. Men tidigare molekylärgenetiska studier har till exempel visat att äldre mäns spermier har fler genetiska mutationer, säger Paul Lichtenstein.

Forskningen har finansierats med anslag från amerikanska National Institute of Child Health and Human Development, Vetenskapsrådet samt FORTE.

Publikation

Parental Age at Childbearing and Offspring Psychiatric and Academic Morbidity
Brian M. D’Onofrio et al.
JAMA Psychiatry, online 26 February 2014