Publicerad: 2008-09-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-04-08 16:04

Barn till äldre fäder har ökad risk för bipolärt syndrom

Forskare vid Karolinska Institutet har visat att hög ålder hos fäder är en riskfaktor för bipolärt syndrom hos deras barn. Genetiska förändringar i männens könsceller är en möjlig förklaring till sambandet.

Bipolärt syndrom, även kallat manodepressiv sjukdom, karaktäriseras av episodiska svängningar mellan mani och depression. Syndromet drabbar cirka 1 procent av befolkningen och är i stor utsträckning ärftligt, men det är oklart vilka övriga faktorer som påverkar risken att drabbas.

Forskarna vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik har nu visat att fädernas ålder påverkar barnens risk att utveckla bipolärt syndrom i vuxen ålder, medan mödrarnas ålder endast spelar en liten roll. Barn till fäder som är 55 år eller äldre löper cirka 35 procent högre risk att drabbas än barn till fäder i tjugoårsåldern. Studien, som har genomförts med hjälp av nationella register, visar att sambandet är oberoende av psykossjukdom inom familjen, moderns antal tidigare graviditeter samt socioekonomisk status.

– Den här studien ökar förståelsen för detta vanligt förekommande syndrom. Förutom att den visar på en ny riskfaktor för bipolärt syndrom belyser den också överlappningen mellan psykiatriska störningar, säger Emma Frans, en av forskarna bakom studien.

Det är sedan tidigare känt att hög ålder hos fäder ökar risken för neuropsykiatriska störningar såsom schizofreni och autism hos barnen, men den bakomliggande mekanismen är okänd. En möjlig förklaring är enligt forskarna att genetiska förändringar hos männen överförs till avkomman. Till skillnad från kvinnors könsceller delar sig mäns könsceller genom hela livet, något som ökar sannolikheten för genförändringar med stigande ålder.

– Hypotesen om en genetisk förklaring stöds av det faktum att mammornas ålder är av mindre betydelse än pappornas, samt av att sambandet med pappans ålder är starkast för individer som insjuknar i tidig ålder. Ett tidigt insjuknande i bipolärt syndrom tros vara mer genetiskt betingat än ett sent insjuknande, säger Emma Frans.

Publikation

Advancing paternal age and bipolar disorder.
Frans E, Sandin S, Reichenberg A, Lichtenstein P, Långström N, Hultman C
Arch. Gen. Psychiatry 2008 Sep;65(9):1034-40