Publicerad: 2017-03-29 14:13 | Uppdaterad: 2017-04-03 11:02

Avhandling om långtidsprognos hos unga kvinnor med bröstcancer

Hanna Fredholm vid gruppen Bröstkirurgi försvarar sin avhandling "Breast cancer in young women : aspects on mortality and local recurrence" den 7 april 2017. Huvudhandledare är Irma Fredriksson.

Vad handlar din avhandling om?

Vi har studerat långtidsprognosen hos unga kvinnor med bröstcancer för att utröna varför prognosen är sämre hos unga än hos medelålders kvinnor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Bröstcancer hos kvinnor under 40 års ålder upptäcks oftare i sent stadium med en tumör som är större och har engagerat även lymfkörtlar. Unga kvinnor har oftare tumörer med snabb tillväxttakt, östrogenreceptor-negativitet och Her2-positivitet vilket föranleder mer intensiv behandling. Efter justering för bl a stadium, tumörbiologi och behandling har vi funnit att de åldersrelaterade skillnaderna i överlevnad vid bröstcancer finns i tumörer med östrogenreceptorpositiv, Her2-negativ biologi (c:a 45% av de yngsta kvinnornas cancer), och endast vid sjukdom diagnosticerad i tidigt stadium. Vi fann att kvinnor under 40 år med östrogenreceptor-positiv, Her2-negativ bröstcancer hade en mer än dubbelt så hög risk för återfall i kroppen, d v s fjärrmetastaserande sjukdom.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi har identifierat den grupp av unga kvinnor med bröstcancer som har en sämre prognos och därmed vet vi inom vilken grupp fortsatta forskningsinsatser bör fokuseras. Vi vill kunna förklara bakgrunden till överlevnadsskillnaderna samt att se om behandlingen för dessa unga kvinnor kan optimeras ytterligare.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag är bröstkirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och kommer fortsätta jobba med att förbättra vården för kvinnor med bröstcancer. I vår forskargrupp med fokus på unga kvinnor med bröstcancer kommer vi att fortsätta leta efter orsaken till åldersrelaterade överlevnadsskillnader i den unika unga kohort med tillhörande vävnadsbank som vi samlat in. Möjliga orsaker till skillnaderna i prognos kan finnas inom stödjevävnaden runt tumörerna (stroma), stamceller, utvecklingen av tumörkärl (angiogenes) eller i hur vårt immunförsvar reagerar på tumörer. Vi vill också följa upp om vi med dagens moderna behandling lyckats minska de åldersrelaterade skillnaderna i överlevnad över tid.

Disputation

Fredagen den 7 april 2017 kl 09:00

Avhandling

Breast cancer in young women : aspects on mortality and local recurrence