Publicerad: 2020-08-04 10:50 | Uppdaterad: 2020-08-20 16:55

Antireumatisk behandling kopplad till minskad tid i respirator vid svår covid-19

patient på IVA i respirator
Foto: Getty Images

Behandling med läkemedlet tocilizumab, som används mot bland annat ledgångsreumatism, är kopplad till förkortad tid i respirator och minskad vårdtid för svårt sjuka covid-19-patienter. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som publicerats i Journal of Internal Medicine.

Piotr Nowak
Piotr Nowak

– Artikeln är enligt vår kännedom den första i Sverige som presenterar resultat av specifik läkemedelsintervention vid svår covid-19-sjukdom, säger Piotr Nowak, forskare vid Karolinska Institutet och infektionsläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, som lett studien.

Den retrospektiva studien initierades i mars 2020, under ett tidigt stadium av covid-19-pandemin, och omfattar 87 patienter med svår covid-19 som behandlats på intensivvårdsavdelning (IVA) vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. 29 av patienterna fick tocilizumab, ett läkemedel som är godkänt för behandling av bland annat ledgångsreumatism och som blockerar den så kallade IL-6-receptorn för att motverka virusorsakad hyperinflammation (cytokinstorm). Hyperinflammation orsakad av det nya coronaviruset är central i sjukdomsförloppet och leder till ökade nivåer av cytokinen IL-6, vilket är förknippat med svårare sjukdomsbild.

Betydligt kortare vårdtid

Skillnaderna mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen var signifikant. De som fick tocilizumab hade betydligt kortare inneliggande vårdtid, inklusive tid i respirator, jämfört med de som fick standardbehandling. Tiden i respirator förkortades med tio dagar, vårdtiden på IVA förkortades med åtta dagar och den totala vårdtiden på sjukhus förkortades med tio dagar. Behandlingen var inte förknippad med allvarliga biverkningar.

– Det verkar alltså gå att påverka inflammationen i kroppen med det här läkemedlet och på så vis hjälpa svårt sjuka covid-19-patienter. Nu behöver resultaten bekräftas i en större studie där patienterna lottas till behandling med tocilizumab eller annan behandling, säger Piotr Nowak.

Forskarna har inte mottagit någon specifik finansiering för studien och de uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

“Tocilizumab shortens time on mechanical ventilation and length of hospital stay in patients with severe COVID-19: a retrospective cohort study.” Johannes Eimer, Jan Vesterbacka, Anna-Karin Svensson, Bertil Stojanovic, Charlotta Wagrell, Anders Sönnerborg, Piotr Nowak. Journal of Internal Medicine, online 3 augusti 2020, doi: 10.1111/joim.13162.

Studiedesign

Den aktuella studien är en så kallad retrospektiv kohortstudie, som innebär att man utgår från resultatet och i efterhand tittar tillbaka på sådant som redan har skett, i detta fall vem som fått läkemedelsbehandling och inte. Retrospektiva studier är vanligen lättare att genomföra och mindre resurskrävande än prospektiva (framåtblickande) studier. Nackdelarna är att resultaten är mindre pålitliga eftersom det är svårare att kontrollera för olika påverkande faktorer. Mest pålitliga resultat kan man få från randomiserade kontrollerade studier där deltagarna slumpmässigt (randomiserat) väljs till den grupp som får den behandling som ska studeras eller till en kontrollgrupp.