Publicerad: 2023-02-03 09:18 | Uppdaterad: 2023-02-03 10:53

Antikropp möjlig behandling mot svår fettleversjukdom

Dekorativ bild
Foto: Getty Images.

Idag saknas läkemedel för behandling av icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NAFLD), som drabbar många med typ 2-diabetes och kan leda till flera allvarliga leversjukdomar. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet undersökt en läkemedelskandidat för behandling av fettlever. Den prekliniska studien, som publicerats i Journal of Hepatology, tyder på att en antikropp som blockerar proteinet VEGF-B kan bli ett framtida behandlingsalternativ mot fettlever.

Annelie Falkevall
Annelie Falkevall. Foto: Johannes Frandsen.

– Uppkomsten av fettlever är associerad med flera allvarliga och i vissa fall dödliga sjukdomar. Med den behandlingsprincip som vi har utvecklat kan det bli möjligt att förhindra uppkomsten av fettlever och förhoppningsvis minska risken för leversvikt och obotlig levercancer, säger Annelie Falkevall, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

På några decennier har fetma och övervikt blivit en global folksjukdom som bland annat orsakat en kraftig ökning av antalet personer med typ 2-diabetes. Bara i Sverige har 500 000 personer diabetes, varav 85-90 procent har typ 2-diabetes, enligt Diabetesförbundet.

Tydligt ökad risk för levercancer

Långvarig övervikt och typ 2-diabetes ökar risken för icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NAFLD) som är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom, till exempel leversvikt och levercancer, i Europa och USA.

Vit fettvävnad har en mycket stor förmåga att lagra fett men vid långvarig och kraftig övervikt, och ofta vid typ-2 diabetes, är den inte tillräcklig. Mängden fettsyror i blodet ökar och lagras i bland annat levern. Ansamlingen av fett stör bland annat leverns frisättning av glukos och leder till insulinresistens, men ökar också risken för permanenta skador på ett av kroppens viktigaste organ.

NAFLD drabbar mer än 100 miljoner vuxna och tidigare forskning visar en 17-faldigt ökad risk för levercancer hos personer med NAFLD. Hos personer med typ 2-diabetes är förekomsten av NAFLD 25-29 procent. Det finns för närvarande inga godkända läkemedel för behandling av NAFLD.

Antikropp blockerar frisättning av fett

Nu har forskare vid Karolinska Institutet, CIBERDEM och CIBEROBN, Spanien, CSL Behring, USA, och CSL Innovation, Australien, undersökt en ny metod för att begränsa uppkomsten av fettlever.

I studien har forskarna haft tillgång till en läkemedelskandidat i form av en antikropp mot proteinet VEGF-B (vaskulär endoteltillväxtfaktor B) som styr frisättningen av fett från den vita fettvävnaden. 

Ulf Eriksson. Foto: Stefan Zimmerman.

– Vi har identifierat ett nytt sätt att behandla fettlever som involverar att fett stannar kvar i fettvävnaden och inte läcker ut och ansamlas i levern. Våra resultat visar att farmakologisk blockering av VEGB-B-signaleringen hos möss förhindrar fettansamling i levern och minskar risken för utveckling av NAFLD, säger Ulf Eriksson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, och studiens korresponderande författare.

Studien genomfördes på normala och genetiskt modifierade möss som erhöll olika dieter och behandlades med läkemedelskandidaten. Forskarna studerade också fettvävnad från 48 patienter som skulle genomgå överviktskirurgi. Hälften av gruppen hade NAFLD, medan återstående hälften inte hade det. Resultaten visar ett tydligt samband mellan nivån av VEGB-B-signalering i vit fettvävnad och förekomsten av NAFLD.

– Nästa steg för att komma vidare med denna spännande läkemedelskandidat är att få in den i ett kliniskt utvecklingsprogram, säger Ulf Eriksson. 

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Diabetesfonden, Novo Nordisk fonden, EFSD och CSL Ltd. Forskarna har erhållit forskningsbidrag och konsultarvoden från CSL Ltd (se studien för detaljerad information).

Publikation

Inhibition of VEGF-B signaling prevents non-alcoholic fatty liver disease development by targeting lipolysis in the white adipose tissue”, Annelie Falkevall, Annika Mehlem, Erika Folestad, Frank Chenfei Ning, Óscar Osorio-Conles,Rosa Radmann, Ana de Hollanda, Samuel D. Wright, Pierre Scotney, Andrew Nash, Ulf Eriksson, Journal of Hepatology, online 26 januari 2023, doi: 10.1016/j.jhep2023.01.014