Publicerad: 2021-12-09 09:37 | Uppdaterad: 2021-12-09 15:11

AI kan ersätta läkemedel för diabetespatienter

Projekt om egenmonitorering för diabetespatienter i primärvården visar att digitala hjälpmedel skulle kunna introduceras framför att förskriva ytterligare läkemedel.

Blood glucose monitoring; woman stings her finger.
Foto: IStock

Projekt SWElife Diabetes

Det SWElife- (Vinnova) finansierade pilotprojektets mål var att testa om en e-hälsotjänst möjliggör en mer proaktiv och interaktiv vård för personer med typ 2-diabetes. Genom att använda tjänsten kan patienten, oavsett var hen befinner sig, själv mäta hälsoparametrar som blodsocker, hjärtfrekvens och vikt. Patienten kan även enkelt kommunicera och diskutera sitt hälsotillstånd med vårdgivaren:

  • för patienten möjliggör denna lösning en regelbunden kontroll av hens sjukdom vilket skapar säkerhet,
  • för vårdgivaren möjliggör tjänsten en kontinuerlig och nära kontakt med patienten.

Detta både effektiviserar vårdutförandet samt ökar måluppfyllelsen för patienterna tack vare interaktiviteten i ett förändrat vårdutförande.

Hos de patienter som deltagit har diabeteskontrollen förbättrats signifikant (mätt som sänkning av HbA1c, ett mått på blodglukoskontrollen) till en grad som anses relevant för ett nytt antidiabetiskt läkemedel enligt Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvården. ”Det kan således vara lämpligt att introducera vårt digitala hjälpmedel i stället för att förskriva ytterligare ett läkemedel.”, säger professor Claes-Göran Östenson vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet.

Slutrapport

What´s the name of the game?

Forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik har tillsammans med forskare från institutionen för molekylär medicin och kirurgi beskrivit patienters och sjuksköterskors upplevelser av egenmonitorering i en artikel ”What’s the Name of the Game? The Impact of eHealth on Productive Interactions in Chronic Care Management”. "Ska man optimera eHälsotjänster är det värt att fundera ett varv extra på hur den nya "regelboken" för samarbetet i vård och egenvård ska se ut.", menar forskningssamordnaren och en av artikelförfattarna Carolina Wannheden.

Skrivet om artikeln (länk till LinkedIn

Faktaruta

Strategiska innovationsprogrammet SWElife

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science. För att möta samhällsutmaningen att förbättra folkhälsan i Sverige, vill SWElife med denna utlysning stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom, dess riskfaktorer eller komplikationer.

Länk: SWElife (Vinnova)

Kontakt

Clas-Göran Östenson Professor Emeritus/Emerita