Publicerad: 2016-04-13 10:09 | Uppdaterad: 2016-04-13 14:21

Wallenberganslag till tre ledande forskare vid Karolinska Institutet

Två framstående kliniska forskare vid Karolinska Institutet har i år utsetts till Wallenberg Clinical Scholars. Miia Kivipelto och Per Svenningsson får vardera 15 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att fördjupa sin forskning och föra ut resultaten i vården. Dessutom får Patrik Ernfors ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor inom programmet Wallenberg Scholars, vars syfte är att stödja framgångsrika forskare vid svenska universitet.

Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och hennes forskning har på ett avgörande sätt stärkt insikten att demens går att bromsa med livsstilsåtgärder. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Miia Kivipelto fortsätta utforska hur sjukdomen bäst förebyggs. Hon kommer bland annat att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demens. I arbetet ingår även att utveckla modeller för att bedöma en persons risk för demens, undersöka vilka mekanismer som driver sjukdomen och hur dessa kan motverkas genom olika former av åtgärder.

Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar ökar snabbt i världen. Under de senaste decennierna har mycket resurser lagts på att utveckla läkemedel som kan hindra sjukdomsförloppet, men det har visat sig lättare sagt än gjort. Än idag finns ingen medicin som kan hindra demenssjukdomar från att utvecklas. Miia Kivipelto har däremot visat att det går att förebygga minnesstörningar med hjälp av en rad insatser: ändrad kost, fysisk träning, kognitiv träning och normalisering av blodtryck och blodfetter.

Per Svenningsson, professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, studerar proteiner som är centrala för utveckling av Parkinsons sjukdom och utforskar läkemedel som potentiellt kan skydda hjärncellerna från att bli skadade. Omkring 2 000 svenskar får årligen diagnosen Parkinsons sjukdom, där hjärnans dopaminproducerande celler förstörs. Drabbade förlorar förmågan att styra kroppsrörelser; musklerna blir stela och kan börja skaka. Många blir även påverkade psykiskt. Det finns idag läkemedel som kan mildra symtom av Parkinsons sjukdom, men det saknas behandlingar som kan bromsa det nedbrytande förloppet.

Wallenberg Clinical Scholar Per Svenningsson har som mål att utveckla behandlingar som kan skydda mot de destruktiva krafter som bryter ner cellerna i hjärnan. I centrum för projektet står ett protein som kallas glucocerebrosidas och som verkar samspela med ett annat protein som återfinns i de sjukliga utfällningar, Lewykroppar, som formas i hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdom. Mutationer i genen för glucocerebrosidas leder till en 10-15 gånger högre risk att utveckla Parkinsons sjukdom. Per Svenningson studerar bland annat ett ämne, SapC, som verkar förstärka den skyddande effekten av glucocerebrosidas. Ett av flera mål är att ta fram läkemedel som kan härma SapC och som förhoppningsvis kan hjälpa alla drabbade.

Patrik Ernfors, professor i molekylär neuroutveckling vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik utsågs 2010 till Wallenberg Scholar för sitt arbete med att försöka förstå mekanismerna bakom stamcellers celldelning och hjärnans eventuella förmåga till självreparation. När han nu fått ytterligare ett femårsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska han satsa på att hitta nya vägar att behandla glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva och dödliga formen av hjärncancer.

Forskningen de senaste decennierna har genererat mycket ny kunskap om de cellulära nyckelprocesserna i cancer, så som programmerad celldöd, cellcykelreglering och DNA-reparation, och bidragit till nya så kallade målsökande cancerbehandlingar. Men trots att forskningen är intensiv och antalet målsökande läkemedel ökar fungerar de inte på alla cancerformer. Istället för att försöka ”laga” det som gått fel och orsakar cancer, som man oftast gör i målsökande terapier, kommer Patrik Ernfors och hans grupp att pröva en ny väg baserad på hypotesen att förändringarna i cancerceller också leder till förvärvad överkänslighet.

Tanken är att förvärvade överkänsligheter som uppstår i samband med celltransformation kan användas för utvecklandet av nya strategier för behandling av cancer. Det nya projektet kombinerar innovativa och systematiska tillvägagångssätt för att identifiera den hierarkiska cellorganisationen i glioblastom, det genregulatoriska nätverket som definierar olika cellers identiteter och den selektiva överkänsligheten hos de tumörceller som orsakar återfall i sjukdom.

Om forskningsfinansiären

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. Stiftelsen delade 2015 ut 1,7 miljarder kronor till svensk forskning och svenska forskare. Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential och ger individuellt stöd till framstående forskare. Anslagen går främst till forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Wallenberg Clinical Scholars delas ut i samverkan med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).