Publicerad: 2022-04-29 12:25 | Uppdaterad: 2022-05-02 09:39

Viktigt steg mot gemensam biobank stärker forskning och akademi i Stockholmsregionen

Rektor Ole Petter Ottersen tillsammans med Björn Zoëga, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset och Clara Hellner, forskningsdirektör inom Region Stockholm.
KI sluter nytt samarbetsavtal med Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Anna Molander

Ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset innebär ett fördjupat samarbete för att åstadkomma en samlad biobankinfrastruktur i Stockholm. Målet är att på sikt skapa en gemensam biobank i hela Region Stockholm. Detta är också ett viktigt steg som driver arbetet framåt att göra Stockholmsregionen världsledande inom Life Science.

Biobanksprover från människan har haft stor betydelse i att utveckla träffsäkra metoder för diagnostisering och behandling i hälso- och sjukvård. Inom ramen för så kallad precisionsmedicin finns idag förutsättningarna att utveckla ett unikt läkemedel som är anpassat för att exakt matcha resultaten från patientens prover. Genom att analysera biobanksprov i samband med exempelvis en cancerdiagnos går det utifrån resultatet se exakt vilken typ av cancer det handlar om, vilket gör det möjligt att sätta in en så träffsäker behandling som möjligt. Ett annat exempel är HPV-vaccinet som framställts genom att analysera en stor mängd biobanksprover. Detta används för att minska risken att drabbas av livmoderhalscancer och ingår idag i det allmänna vaccinprogrammet för såväl pojkar som flickor i årskurs 5.

– Karolinska Institutet ser ett tydligt ömsesidigt beroende för en välfungerande forskningsbiobank i Stockholm. Det finns stor potential inom samordning för ökad tillgänglighet, synlighet och leverans. Vi ser även att vi inom stockholmsregionen tillsammans kommer att flytta fram våra positioner ytterligare på den nationella arenan, i linje med den nationella Life Science-strategin, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Vad är en biobank?

En biobank är en samling prover som har tagits i vården och som sparas i mer än två månader. Ett biobanksprov kan vara exempelvis blod, plasma, saliv och vävnadsprover. Proverna går att koppla till den person som de kommer ifrån och används både direkt i vården men förvaras också för forskning. Biobankslagen reglerar hur proverna får sparas och användas.

Två biobanker med samma syfte

I Stockholmsregionen verkar två parallella biobanker, Stockholms medicinska biobank inom Region Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset samt KI Biobank vid Karolinska Institutet. De två organisationerna har delvis olika målgrupper och uppdrag och kompletterar varandra. Kring forskningsändamål har de två biobankerna samma syfte, erbjuder samma tjänster och verkar gentemot forskare och den profession som arbetar med läkemedel, diagnostik och bioteknologiska företag.

Trots de närliggande uppdragen, de fysiska placeringarna och snarlika tekniska förutsättningarna har organisationerna i mångt och mycket hittills verkat avskilt från varandra. Genom närmare samordning av sina biobanksverksamheter skapas ett effektivt samarbete med flera gemensamma mål; en tydlig styrning, hög servicenivå samt kostnadseffektivitet och synergieffekter för båda biobankerna. Ambitionen är att ta fram en struktur och genomförandeplan för skapandet av en gemensam biobankinfrastruktur. Det ska säkra snabba och användarvänliga processer, tydlig tillämpning av det legala ramverket och kostnadseffektiva infrastrukturlösningar som ska tillgodose forskares, klinikers och industrins behov.

Karolinska Institutets biobank

KI Biobank (KIBB) har som uppdrag att stödja den biobanksrelaterade forskningen på KI. Verksamheten omfattar idag ett brett serviceutbud för preanalytisk hantering, förvaring, uttag och distribution av biobanksprover, huvudsakligen vätskebaserade prover. KI Biobank har sedan starten 2004 samlat in och förvarar upp emot 10 miljoner prover varav hälften utgörs av tre stora studiekohorter.

Verksamheten har utvecklats och vuxit tillsammans med stora forskningsprojekt och de behov som funnits där, både avseende tjänster och infrastruktur. KI Biobank har 25 anställda varav hälften av medarbetarna arbetar i labbet och med provhantering medan resterande ansvarar för samordning och i koordinerade roller, regulatoriska frågor samt IT.

Nytt samarbetsavtal och strategisk ledningsgrupp

Genom det nya samarbetsavtalet upprättar parterna en samverkansfunktion; en strategisk ledningsgrupp med representanter från Region Stockholm, här genom Karolinska Universitetssjukhuset som den ena parten och Karolinska Institutet som den andra.

De två biobankverksamheterna ska i samarbete med varandra genomföra de av den strategiska ledningsgruppen beslutade aktiviteterna samt varje kvartal rapportera hur arbetet fortskrider och om uppnådda resultat.

Uppdraget att utreda förutsättningarna för att skapa en gemensam infrastruktur avseende biobankning i Stockholm, inklusive handlingsplan för genomförande, är ett resultat av det inriktningsbeslut som fattades i slutet av 2020 av Ledningsgruppen för KI- Region Stockholm. Tankarna om en gemensam biobanksstruktur går långt tillbaka och fanns med som önskemål redan 2012 i FOUU-samverkan mellan dåvarande Stockholms läns landsting och KI samt i det regionala ALF-avtalet från 2016 som bekräftar samverkansformen för infrastruktur som stödjer klinisk forskning.