Publicerad: 2022-06-22 17:57 | Uppdaterad: 2022-06-28 08:20

Uppdaterad självmords- och självskadestatistik för 2021

Den 21 och 22 juni 2022 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över självmord och självskador/självmordsförsök för år 2021. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och kommer senare att bearbeta den på läns- och kommunnivå.

[Sidan har uppdaterats 28 juni 2022 med en rättelse gällande antal självmord år 2021 bland kvinnor och män, samt antal självmord år 2020.]

Självmord

Enligt statistiken från Socialstyrelsens dödsorsaksdatabas tog 1494 personer sina liv under år 2021 i Sverige (motsvarande 17,4 per 100 000 invånare). Av dessa personer var 1054 män och 440 kvinnor. År 2020 tog 1431 personer sina liv (motsvarande 16,8 per 100 000 invånare) och då var 1008 av dessa personer män och 423 var kvinnor. Statistiken avser alla personer 15 år och äldre, samt både de så kallade ”säkra” och ”osäkra” självmorden (ICD-diagnoserna X60-X84 respektive Y10-Y34). Av det totala antalet självmord var 19% osäkra.

I mars 2020 pandemiförklarades covid-19 av Världshälsoorganisationen (WHO). NASP har i tidigare pressmeddelanden och rapporter uppmärksammat risken för ökande självmord i slutet av och efter pandemin. En rapport av NASP indikerar dock att självmordstalet under 2020 inte var avvikande från den generella trenden som man sett redan innan pandemin. En liknande jämförande analys av 2021 års data har ännu inte genomförts men NASP kommer att bearbeta statistiken vidare. På grund av den potentiella ökningen efter pandemins slut anser dock NASP att en förstärkt beredskap är att rekommendera, särskilt genom implementering av evidensbaserade suicidpreventiva insatser.

Självmordsförsök

Enligt statistiken från Socialstyrelsens databas över yttre orsaker till skador och förgiftningar var det totalt 7205 personer, 15 år och äldre, som slutenvårdades för självskada eller självmordsförsök i Sverige under 2021 (motsvarande 83,6 per 100 000 invånare). Av dessa personer som slutenvårdats var 2800 män och 4405 kvinnor. År 2020 var antalet självskador och självmordsförsök i slutenvård 7449 (motsvarande 87,2 per 100 000) och då var 2993 av dessa personer män och 4456 var kvinnor. Statistiken avser både de så kallade ”säkra” och ”osäkra” självskadediagnoserna (ICD-diagnoserna X60-X84 respektive Y10-Y34), och i 13% av fallen under 2020–2021 var diagnosen osäker.

Läs mer

Under Statistik på NASP:s hemsida redovisas självmords- och självskadestatistiken för Sverige i detalj. Självmordsstatistik för enskilda kommuner finns ännu inte tillgänglig.