Publicerad: 2014-09-30 10:00 | Uppdaterad: 2014-09-30 16:46

Stora skillnader i genaktivitet mellan kvinnors och mäns muskler

Flera tusen gener uttrycks olika i kvinnors respektive mäns muskler, visar en omfattande undersökning från Karolinska Institutet av genaktiviteten i skelettmuskulatur. Studien, som publiceras i oktobernumret av den vetenskapliga tidskriften FASEB Journal, ger en bild av hur frisk muskelvävnad ser ut, vilket på sikt kan leda till bättre förståelse för flera olika sjukdomstillstånd där skelettmuskulaturen har en viktig roll.

– Jag hoppas att den här studiens resultat från mätningar av genaktivitet kommer att fungera som en referens för mänsklig skelettmuskulatur och ligga till grund för många nya studier av skelettmuskulatur i olika sjukdomar och funktionsrubbningar. På så sätt kan vi förstå våra muskler bättre och kanske utveckla mer optimala behandlingar och en mer individualiserad sjukvård, säger artikelns förstaförfattare Maléne Lindholm, doktorand i Carl Johan Sundbergs forskargrupp vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

I den aktuella studien tittade forskarna på hela transkriptomet i mänsklig skelettmuskulatur. När en gen är aktiv produceras så kallade transkript, som fungerar som en mall för de protein som ska bildas och utföra olika funktioner i cellerna. Transkriptomet är alla transkript som finns i vävnaden vid en tidpunkt och ger en bild av hur aktiva olika gener är.

Forskarna tog små muskelbiopsier från båda benen på frivilliga försökspersoner, nio kvinnor och nio män. När de jämförde transkriptomet i skelettmuskler mellan könen hittade forskarna 1 700 gener som är mer aktiva i män, och 1 300 som är mer aktiva i kvinnor. De såg att transkriptomet i de båda benen hos en enskild individ är mycket lika varandra, vilket varit oklart tidigare. Forskarna hittade även helt nya transkript.

Viktigt för vårt välbefinnande

Välfungerande skelettmuskulatur är mycket viktigt för vårt välbefinnande. Musklerna har också en viktig roll i flera olika sjukdomar, som typ-2 diabetes och hjärtkärlsjukdom. För att kunna förstå vad som går fel vid sjukdom är det nödvändigt att först veta hur den normala muskeln ser ut. Den stora skillnaden mellan män och kvinnor är angeläget att ta hänsyn till vid exempelvis framtida behandlingsstrategier för dessa sjukdomar, menar forskarna bakom den aktuella studien.

Resultaten kan förutom de ovan nämnda sjukdomarna även få framtida betydelse för sjukdomstillstånd med muskelförlust, så som muskeldystrofier och sarkopeni, samt fetma. Även forskare från SciLifeLab, Stockholms universitet och KTH har deltagit i arbetet med studien. Forskningen har finansierats med anslag från Centrum för idrottsforskning och Wallenberg Advanced Bioinformatics Infrastructure.

Text: Karin Söderlund Leifler

Publikation

The human skeletal muscle transcriptome: sex differences, alternative splicing, and tissue homogeneity assessed with RNA sequencing
Lindholm M, Huss M, Solnestam B, Kjellqvist S, Lundeberg J, Sundberg C
FASEBJ, online 11 July 2014, October issue 2014