Publicerad: 2009-08-24 00:00 | Uppdaterad: 2015-05-06 17:02

Sjuknärvaro ökar risk för dålig hälsa på lång sikt

Två nya studier från Karolinska Institutet visar att personer som upprepade gånger går till jobbet trots att de upplever sig så pass sjuka att de borde ha sjukskrivit sig löper ökad risk för framtida dålig hälsa och sjukskrivning. Detta oavsett hur personernas hälsa var när studierna inleddes.

Forskarna följde närmare 7000 personer inom kommuner och landsting och 2700 anställda inom den privata industrin under tre års tid vad gäller sjuknärvaro, hälsa, sjukskrivning och en rad arbetsmiljö- och livsstilsfaktorer. Resultaten var mycket likartade i både den kvinnodominerade offentliga sektorn och den mansdominerade privata sektorn.

Ett möjlig tolkning av de båda studierna är att åtgärder för att minska antalet sjukskrivningar, som exempelvis införande av karensdagar, kan ha precis motsatt effekt på längre sikt. Enligt forskarna är det därför viktigt att följa hur sjuknärvaron utvecklas både på den enskilda arbetsplatsen och samhället i stort samband med att man vidtar olika typer av åtgärder motverka sjukfrånvaro.

– Ur den enskilda individens synpunkt kan upprepade tillfällen av sjuknärvaro vara en signal om att det behövs en förändring på arbetsplatsen eller i livssituationen i sin helhet, säger Gunnar Bergström, docent vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom de två studierna.

Publikationer

Sickness presenteeism today, sickness absenteeism tomorrow? A prospective study on sickness presenteeism and future sickness absenteeism.
Bergström G, Bodin L, Hagberg J, Aronsson G, Josephson M
J. Occup. Environ. Med. 2009 Jun;51(6):629-38

Does sickness presenteeism have an impact on future general health?
Bergström G, Bodin L, Hagberg J, Lindh T, Aronsson G, Josephson M
Int Arch Occup Environ Health 2009 Nov;82(10):1179-90