Publicerad: 2017-09-14 19:00 | Uppdaterad: 2018-07-04 14:28

Shervin Shahnavaz tar tåget till internationella konferenser

Shervin Shahnavaz. Foto: privat

I september deltar KI-forskaren Shervin Shahnavaz i två vetenskapliga konferenser i Ljubljana och Wien. För att minska sin och KI:s negativa miljöpåverkan har han valt att ta tåg istället för flyg i sina tjänsteresor, något som han anser är allas ansvar att göra när möjlighet finns.

Den som tror på ett vetenskapligt förhållningssätt har också ett ansvar att ta resultat från forskning på allvar och använda sig av den kunskap som tas fram. Det anser Shervin Shahnavaz, forskare vid institutionen för odontologi, som väljer att resa klimatsmart både privat och i tjänsteresor.

– I forskarsamhället behöver vi leva som vi lär och i handling visa att vi tar klimatforskningens resultat på allvar. Om vi inte ändra våra resvanor till det bättre medverkar vi till att underminera forskningen och dess betydelse i stort, säger Shervin Shahnavaz.

Inspiration till att välja tåg vid de nu aktuella resorna fick han under March for Science i våras, en manifestation för vikten av vetenskap och forskningsbaserad kunskap i samhället med betoning på klimatforskning. Men hans ambition att minska sitt klimatavtryck har funnits både privat och i arbetet under en längre tid.

– Tillsammans med min familj har jag genomfört tågresor till södra Europa på semestern och upptäckt att det både är trivsamt och görbart. På min avdelning på jobbet, tack vare vår chefs och personalens öppenhet och intresse för miljöfrågor, har vi under flera år haft en pågående dialog om just miljöanpassat resande, och när avdelningen skulle på studiebesök till Danmark valde vi att resa med tåg.

Färdmedel viktigt men också att planera

Shervin Shahnavaz strävar efter att göra alla inrikesresor med tåg, och som han säger själv, förhoppningsvis även många resor i Europa. Han är dock medveten om att vissa internationella resor inte kan göras med tåg och menar att en då får vara restriktiv och minska ner på onödiga resor där det går.

– Konferenser online borde bli mycket vanligare än vad de är idag. Jag försöker också slå ihop flera aktiviteter under en och samma resa. Denna gång kommer jag, utöver att delta i de två kongresserna, även att nätverka, hålla ett seminarium tillsammans med kollegor på en systeravdelning för barn- och ungdomstandvård och göra studiebesök hos kollegor.

Resorna till Ljubljana och Wien kommer att ta drygt två veckor totalt, varav cirka två dygn är resdagar.

Hade det inte varit mer tidseffektivt att resa med flyg?

– Det beror på hur vi definierar tidseffektivitet. Självklart går det fortare att flyga till södra Europa men det betyder inte automatisk att man får ut mer av resan eller att man använder sin arbetstid mer effektivt. Jag övernattar på tåget, och under de vakna timmarna ska jag skriva på en vetenskaplig artikel och förbereda mina presentationer. På hemresan har jag sällskap av min kollega Jonas Rafi och vi kommer att kunna ha ordentliga diskussioner om hur vi kan tillämpa det vi har lärt oss under kongresserna. Sedan ska jag förstås passa på att titta ut genom fönstret på de delar av Europa som jag reser igenom.

Priset då? Just för de aktuella resorna hade det blivit dyrare att flyga enligt Shervin Shahnavaz.

– Priset är viktigt men det är även viktigt att minska sin klimatpåverkan. KI:s tjänsteresor utgör universitetets största klimatpåverkan där långväga flyg står för huvuddelen. Därför känns det viktigt att vi som medarbetare och vår organisation driver denna fråga, som ju påverkar oss alla, säger Shervin Shahnavaz.

Miljöfrågor ges större utrymme i KI:s reseriktlinjer

Internationella flygresor är en förutsättning för KI:s verksamhet, men genom ett uppdaterat resereglemente försöker KI styra över till miljövänligare transportmedel för kortare resor samt till resefria möten.

I universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2016-2018 finns också ett mål om att minska negativ klimatpåverkan från KI:s tjänsteresor med tre procent från början av 2017 till slutet av 2018. Det ska uppnås genom att, bland annat, utbilda medarbetare i digital teknik för resefria möten, prioritera miljömärka hotell och välja transportmedel med minsta möjliga miljöpåverkan.

– I våra nya regler och anvisningar för tjänsteresor, som trädde i kraft i maj i år, så har vi tagit ett helhetsgrepp om vårt resande och detta innefattar samtliga transportslag. Där det är möjligt ska KI:s negativa miljöpåverkan minskas. Exempel på detta kan vara att ta kollektivtrafik istället för taxi, eller tåg istället för flyg, säger KI:s Travelmanager Kjell-Ove Lindgren.

Han menar också att vi alltid bör fråga oss själva vad resultatet av ett möte blir om en använder modern teknik som videomöte eller ”webinar” istället för att resa.

– Om resultatet blir detsamma så välj ett resefritt möte. Det finns väldigt bra tekniska lösningar idag för möten på distans, så vissa tjänsteresor görs helt i onödan.

Verksamhetens behov fortfarande avgörande

Det ska dock klargöras, menar Kjell-Ove Lindgren, att KI inte kommer att driva igenom åtgärder som inte passar verksamheten.

– Det är inte fråga om att helt sluta resa. De fysiska mötena behövs och kan inte alltid ersättas. Fokus ligger framför allt på resor som görs över halva landet för ett tvåtimmarsmöte, där ett videomöte kan vara ett alternativ.

– Att slippa resa underlättar också vardagen, vi behöver inte boka transportmedel, stämma av med familjen, bo på hotell och så vidare. Vi kan jobba effektivt, gå från arbetet i tid och låta fritiden vara just fri tid, säger Kjell-Ove Lindgren.

För att dra lärdom av varandra har lärosäten i Sverige startat en nätverksgrupp som består av KI, Kungliga tekniska högskolan, Umeå Universitet, Lunds Universitet, Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms Universitet och Linköpings universitet.

– Vi möts två gånger per år och utbyter erfarenheter och diskuterar hur vi tillsammans kan ta fram de bästa lösningarna för våra medarbetare gällande resande och miljöpåverkan, berättar Kjell-Ove Lindgren.

Så är KI:s policy om tjänsteresor och miljö/hållbarhet

Enligt KI:s resereglemente ska universitetets medarbetare:
• Alltid överväga resefria mötesformer
• Åka tåg istället för flyg till Göteborg och vid andra kortare inrikesresor
• Välja miljötaxi
• Hyra miljöbil
• Nyttja KI-bussen mellan våra campusområden
• Åka kollektivt
• Välja hotell som är miljömärkta, miljöcertifierade eller som på annat sätt kan påvisa ett aktivt miljöarbete

1 flygresa = 74 000 tågresor

En person som flyger mellan Stockholm och Göteborg bidrar till att koldioxid motsvarande 74 000 tågresor släpps ut.
Källa: SJ

Text: Selma Wolofsky