Publicerad: 2018-03-28 12:46 | Uppdaterad: 2023-03-23 11:28

Samverkan ger klinisk forskning av högsta kvalitet

Den kliniska forskning som bedrivs i samverkan mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL), håller en mycket hög kvalitet. Det visar en utvärdering som Vetenskapsrådet publicerar i dag.

Vetenskapsrådet har utvärderat den kliniska forskningen vid de landsting som omfattas av det så kallade ALF-avtalet, ett avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Utvärderingen har utgått från tre olika kategorier: den kliniska forskningens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar.

– Vi ska naturligtvis studera Vetenskapsrådets rapport mer i detalj, men jag kan konstatera att den visar att den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid KI-SLL är mycket hög. Utvärderingen pekar också på hög kvalitet när det gäller forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta liksom för forskningens förutsättningar. Det är glädjande och en bekräftelse på att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb samt att samarbetet med SLL fungerar väl, kommenterar Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen.

Utvärderingarna har genomförts av tre externa och oberoende expertpaneler som Vetenskapsrådet har utsett efter ett nomineringsförfarande.

– Ett förbättringsområde är vårt gemensamma arbete med implementering, det vill säga förmågan att omsätta den kliniska forskningen i vården så att den verkligen skapar patientnytta. Detta kommer vi att prioritera framöver, i samverkan med SLL. Vi behöver mer forskning kring hur forskningsresultat implementeras i vården, säger Ole Petter Ottersen.

Från och med 2019 införs en ny fördelningsmodell för de så kallade ALF-medlen, det vill säga statens ersättning till landstingen för landstingens åtagande att medverka i utbildning av läkare och klinisk forskning. Modellen innebär att 20 procent av forskningsmedlen ska fördelas baserat på en utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. Vetenskapsrådets utvärdering utgör underlag för denna fördelning.

– Jag vill gärna framhålla att arbetet med själva utvärderingen i sig varit en nyttig process som gett oss många värdefulla nya insikter, säger Ole Petter Ottersen.

Parallellt med Vetenskapsrådets utvärdering, har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utvärdera universitetssjukvård. Socialstyrelsens rapport pekar på att kvaliteten överlag är god, men att det finns förbättringsområden även här.