Publicerad: 2024-01-10 15:43 | Uppdaterad: 2024-01-11 11:27

Perinatal depression och ökad risk för suicidalt beteende

Photo of mother and baby holding hands.
Foto: iStock

Självmord bland nyblivna mödrar är den näst vanligaste dödsorsaken under perioden efter barnafödsel. Ny forskning från Institutet för miljömedicin (IMM) visar att mödrar med kliniskt diagnostiserad depression under graviditet eller inom ett år efter förlossningen, så kallad perinatal depression, hade tre gånger högre risk för suicidalt beteende jämfört med mödrar utan perinatal depression.

Enligt studien publicerad i JAMA Network Open beror 13-36 procent av mödradödsfallen på självmord, med förödande konsekvenser för både det nyfödda barnet och familjen. Moderns självmord är kopplat till ett komplext samspel av riskfaktorer, inklusive historia av psykiatriska störningar, socioekonomiska skillnader och otillräcklig tillgång till sjukvård. Det är därför viktigt att identifiera högriskpopulationer för att förhindra såväl självmord som självmordsförsök.

– Våra resultat tyder på att kvinnor med kliniskt diagnostiserad perinatal depression löper en ökad risk för suicidalt beteende. Det gäller särskilt inom ett år efter depressionsdiagnosen, men även under 18 års uppföljning. Detta understryker behovet av klinisk övervakning och omedelbart ingripande för att förhindra sådana utfall, oavsett tidigare psykiatriska störningar före graviditeten, säger Hang Yu, forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.  

I denna landsomfattande kohortstudie med en maximal uppföljningstid på 18 år matchades 86 551 kvinnor med perinatal depression, som fött barn mellan 2001 till 2017, individuellt med 865 510 opåverkade kvinnor med samma ålder och kalenderår vid förlossningen. 

Syskonjämförelser användes för eventuella förväxlingsfaktorer i familjen. Vi fann att kvinnor med en klinisk diagnos av perinatal depression har en förhöjd risk för suicidalt beteende jämfört med populationsmatchade kvinnor. Försvagade men fortfarande väsentligt förhöjda risker observerades vid jämförelse med helsystrar utan perinatal depression som partiellt delar genetiska och familjära miljöfaktorer med de drabbade kvinnorna. 

Viktigt är att den ökade risken observerades oavsett om kvinnorna hade en historia av psykisk ohälsa. Det skulle kunna tyda på att perinatal depression är kopplat till en ökad risk för suicidalt beteende, utöver risken som finns för psykiatriska störningar som inträffar före perinatalperioden. Riskökningen var särskilt hög kort efter perinatal depression-diagnosen, och trots den snabba nedgången över tid kvarstod den under 18 års uppföljning.

Publikation

Perinatal Depression and Risk of Suicidal Behavior 
Hang Yu; Qing Shen; Emma Bränn; Yihui Yang; Anna Sara Oberg; Unnur Anna Valdimarsdóttir; Donghao Lu
JAMA Netw Open. 2024;7(1). doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.50897