Publicerad: 2012-08-20 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-09 10:41

Ökad risk för astma hos småbarn om mamman röker

Mödrars tobaksrökning under graviditeten ökar risken för astma hos förskolebarn. Det gäller även barn vars mödrar endast rökt i början av graviditeten. Resultaten presenteras i en ny vetenskaplig studie, där forskare från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet medverkat.

Studien baseras på åtta europeiska undersökningar med tillsammans fler än 21 000 barn som följts från födseln till förskoleålder. Totalt exponerades över 20 procent av barnen för moderns tobaksrök i fosterlivet eller under det första året efter födseln, varav 735 barn (3 procent av alla barn) endast exponerats i fosterlivet.

– Epidemiologiska studier har tidigare visar att barn som via sin mor exponeras för tobaksrök i fosterlivet och under spädbarnstiden löper ökad risk att drabbas av astma. Vår studie är den första att kunna särskilja effekterna av exponering i fosterlivet och efter födelsen, säger Anna Bergström, forskare vid IMM och en av de ansvariga för studien.

Resultaten visar att den ökade risken även gäller barn vars mödrar slutade att röka i början av graviditeten. Risken att utveckla astma står i proportion till moderns cigarettkonsumtion under det första tremånadersperioden under graviditeten.

– Resultaten indikerar att de skadliga effekterna av moderns rökning börjar tidigt i graviditeten, kanske innan kvinnan ens är medveten om att hon är gravid. En rimlig slutsats är därför att tonårsflickor och unga kvinnor bör uppmuntras att sluta röka i god tid innan de blir gravida, säger Anna Bergström.

Studien har gjorts inom ramen för EU-projektet ENRIECO (Environmental Health Risks in European Birth Cohorts) och finansierats genom medel från EU:s sjunde ramprogram. Utöver svenska forskare har forskargrupper i Danmark, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Tyskland deltagit i arbetet.

Publikation

Maternal smoking in pregnancy and asthma in preschool children: a pooled analysis of eight birth cohorts.
Neuman �, Hohmann C, Orsini N, Pershagen G, Eller E, Kjaer H, et al
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2012 Nov;186(10):1037-43