Publicerad: 2013-03-18 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 11:49

Ökad överlevnad hos patienter med Hodgkins lymfom

En ny populationsbaserad studie från Karolinska Institutet visar att överlevnaden för patienter med Hodgkins lymfom – en typ av tumörsjukdom i lymfsystemet – har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna. Bland annat har andelen patienter som drabbas av behandlingsrelaterade hjärtkärlkomplikationer med dödlig utgång minskat till följd av nya behandlingsstrategier. Över 5000 patienter ingick i studien som publiceras i vetenskapstidskriften Journal of Clinical Oncology.

Varje år insjuknar cirka 160 personer i Hodgkins lymfom i Sverige. Till skillnad från andra typer av lymfom insjuknar en stor andel av patienterna redan i 20-30 årsåldern. Prognosen för Hodgkins lymfom patienter har dock förbättrats avsevärt under de senaste 40 åren och de patienter som får sin diagnos idag har mycket goda chanser att bli botade genom behandling med enbart cytostatika (cellgift) eller cytostatika och strålning. Behandlingsmetoden har sedan 1980-talet modifierats för att minska risken för långtidsbiverkningar utan att ge avkall på antitumör effekten. Till sena behandlingsrelaterade biverkningar hör sekundära tumörsjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar.

I den nu publicerade studien ingick samtliga fall av Hodgkins lymfom som rapporterats till Cancerregistret mellan åren 1973 och 2006, totalt 5462 patienter. Syftet med studien var att kartlägga risken för behandlingsrelaterad dödlighet orsakad av sjukdomar i cirkulationsorganen. Resultaten visar att dödligheten i terapirelaterade sjukdomar i huvudsakligen hjärtats och hjärnans blodkärl har avtagit gradvis sedan mitten på 1980-talet, troligen som en följd av de riktade insatser som har gjorts för att motverka biverkningar av detta slag.

– Förutom de justeringar som kontinuerligt har gjorts inom vårdprogrammen för att minska såväl strålbehandlingens som den medicinska behandlingens bieffekter på kärlträdet, har troligtvis även långtidsuppföljning av patienter samt rökstoppsrekommendation bidragit till förbättringen. Andelen patienter som trots detta avlider till följd av behandlingsrelaterade komplikationer är förhållandevis låg om man jämför med andelen som dör i själva lymfomsjukdomen, säger Sandra Eloranta, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och studiens försteförfattare.

Forskarna menar också att resultaten talar för att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta bland patienter som har fått sin diagnos under tidigt 2000-tal. Med introduktionen av nya så kallade biologiska behandlingsmetoder och nya sätt att följa behandlingens effekt på tumören, kommer fler patienter att räddas från "överbehandling" och dödligheten hos den aktuella patientgruppen allt mer överensstämma med befolkningen i övrigt.

Publikation

Temporal trends in mortality from diseases of the circulatory system after treatment for Hodgkin lymphoma: a population-based cohort study in Sweden (1973 to 2006).
Eloranta S, Lambert P, Sjöberg J, Andersson T, Björkholm M, Dickman P
J. Clin. Oncol. 2013 Apr;31(11):1435-41