Publicerad: 2020-11-06 13:18 | Uppdaterad: 2020-11-09 11:49

Nya resultat från en nutritionsbaserad intervention visar breda och positiva effekter för patienter i tidigt skede av Alzheimers sjukdom

Det europeiska forskningskonsortiet LipiDiDiet har nya bevis för långvariga och breda positiva effekter av behandling med en medicinsk näringsdryck i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom.

Miia Kivipelto Foto: Erik Cronberg

LipiDiDiet är den första längre kliniska prövningen, (randomiserad kontrollerad studie) med ett positivt resultat för patienter som är i tidigt stadium (prodromal) av Alzheimers sjukdom (AD).  Patienter med prodromal AD har biomarkörer (till exempel via hjärnavbildning och ryggvätskeprov), som tyder på Alzheimersrelaterade förändringar, men har ännu inte så svåra minnesproblem att de bedöms som demenssjukdom. Både patienter och anhöriga är ofta medvetna om att minnet och kognitionen kommer att påverkas och långsamt försämras.

Trots intensiva forskningsinsatser har man inte kunnat hitta någon botande eller sjukdomsmodifierande behandling för patienter med AD. En intervention i tidigt skedet (dvs prodromal AD) verkar kunna vara till störst nytta. LipiDiDiet:s forskargrupp har tidigare rapporterat att en nutritionsbaserad behandling med ett dagligt intag av en medicinsk näringsdryck kan hjälpa till att bibehålla funktionen i dagliga aktiviteter och sakta ned nedbrytningen i hippocampus, ett område i hjärnan relaterat till minnet. Men det har saknats bevis för vilken effekt den medicinska näringsdrycken kan ha på minnet eller andra kognitiva domäner och om näringsdrycken har kunnat sakta ner hjärnans nedbrytning eller endast påverkat vissa delar av nedbrytningen.

Forskargruppens syfte med den förlängda interventionsperioden var att undersöka om just en längre interventionsperiod kunde resultera i mer tydliga gynnsamma effekter på fortskridandet av sjukdomen. I en artikel som idag publiceras i Alzheimer’s & Dementia så visar resultaten att det verkar vara så.

Behandlingen visade signifikanta effekter på minnet och andra kognitiva domäner. Interventionsgruppen hade 40–70% mindre försämring jämfört med placebogruppen för olika kognitiva domäner. Det fanns också klara tecken på att nutritionsbehandlingen minskade nedbrytningen i alla delar av hjärnan, gruppen som fick näringsprodukt hade 20% mindre hjärnatrofi. Ett oväntat resultat var att effekterna förbättrades och även ökade med den längre behandlingstiden.

Syftet med den multinationella, LipiDiDiet-studien var att undersöka effekten på kognition, minne, hjärnatrofi och andra demensrelaterade problem hos patienter med prodromal AD efter 36 månaders intag av den kommersiellt tillgängliga näringsdrycken Fortasyn Connect.

De tidigare resultaten från 24-månaders-uppföljningen har redan publicerats. I den nya artikeln redovisas de lovande resultaten av en längre behandlingstid, det vill säga från 36-månaders-uppföljningen. Alla inkluderade deltagare med prodromal AD hade inte demenssjukdom men uppvisade tidiga tecken på någon form av minnesstörning och hade AD-typiska patologiska biomarkörer (förändringar påvisade via magnetröntgen eller onormala nivåer av alzheimermarkörer i ryggmärgsvätska).  

Det totala antalet deltagare var 311 patienter, varav 35 personer var från Stockholm. Deltagarna lottades till två grupper, antingen till den aktiva näringsdrycken eller placebodrycken. Båda gruppernas näringsdryck hade samma volym, smak, konsistens och utseende. Varken deltagare, läkare eller forskare visste vem som fick vilken näringsdryck

I dagsläget pågår omfattande forskning för att hitta effektiva behandlingar för patienter med prodromal AD, som idag diagnostiseras med mild kognitiv svikt. Denna studie är hittills den första med bevisade långvariga effekter och det anmärkningsvärda är att den bevisade behandlingseffekten genererats av en specifik sammansättning av olika näringsämnen i en näringsdryck. Näringsdrycken tolererades väl av deltagarna med få, eller inga biverkningar. Näringsdrycken innehåller det verksamma ämnet Fortasyn Connect, vilket är en mjölkbaserad, omega-3 baserad kombination med en specifik näringssammansättning, till exempel innehåller näringsdrycken olika vitaminer som, kolin, vitamin B12, B6, C, E, och folsyra, fosfolipider och selen vilket är en blandning av näringsämnen som kan stimulera synapsbildningen i hjärnan och har flera andra gynnsamma effekter.

Professor Kivipelto, som var co-Principal Investigator och  ledde den svenska delen av studien, betonar betydelsen av att en komplex nutritionsbaserad intervention kan påverka flera centrala alzheimersrelaterade mekanismer.

Dessa resultat är mycket positiva, framför allt med tanke på hur svårt det har varit att hitta effektiva behandlingar för Alzheimers sjukdom. Det var också uppmuntrande att vi kunde se de breda och långvariga effekterna både på kognitionen, funktionsnivån och hjärnatrofin.

Professor Miia Kivipelto

Baserat på dessa positiva resultat har Professor Kivipelto initierat MIND-AD studien (Multimodala Interventioner i Alzheimers sjukdom) där hon kombinerade samma näringsdryck med den multimodala FINGER-baserade livsstilsinterventionen för att få ännu bättre effekter. Analyserna av resultatet från MIND-AD är just nu pågående. Professor Kivipelto berättar även att de kommer analysera resultat från LidiDiDiet 72-månaders uppföljning som är klar. Dessa studier (MIND-AD och LiPiDiDiet) formar basen för framtidens precisionsmedicinska preventionsstudier där man kommer kombinera farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder.  

LipiDiDiet-konsortiet grundades 1999 och är en stor europeisk sammanslutning. Forskargruppen genomför grundforskning, både epidemiologisk och klinisk forskning, med syfte att undersöka den förebyggande effekt som fettsyror i kosten verkar ha på hjärnans neuroner och på kognitiv förmåga samband med åldrandet, Alzheimers sjukdom och vid vaskulär demens. Professor Miia Kivipelto har lett de kliniska prövningarna i Sverige på Karolinska Institutet and Karolinska Universitetssjukhuset och hon var även Co-Principal investigator. LipiDiDiet koordineras av Tobias Hartmann, Saarland universitet, Tyskland; world package leader av den kliniska forskningen är Hilkka Soininen, Östra Finlands universitet, Finland; LipiDiDiet har till stor del finansierats av Europeiska unionens ramverksprogram och Joint Programme Neurodegenerative Diseases anslag som FP7-211696, MIND-AD, EU-FINGERS, QLRT-2002-172. Förlängningar sponsrades av andra nationella anslag samt av Nutricia Research.

Kontakt

Miia Kivipelto Professor/Specialistläkare