Publicerad: 2023-02-22 16:28 | Uppdaterad: 2024-02-08 12:48

Nya regler för universitetens uthyrning av bostäder till studenter

Reglerna för vilka grupper av studenter och forskare som kan erbjudas boende av universitet har nyligen ändrats. En ny förordning ger alla statliga lärosäten möjlighet att erbjuda bostad till valda grupper av studenter och forskare. För KI innebär det däremot att vi inte längre har möjlighet att erbjuda bostadsuthyrning i samma utsträckning som tidigare.

Den 1 januari 2023, trädde den nya förordningen om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder i kraft. Tidigare har statliga lärosäten endast kunnat hyra ut till utbytesstudenter och gästforskare. I och med den nya förordningen kommer tre nya grupper att läggas till: avgiftsskyldiga studenter, doktorander och forskare tidigt i karriären. KI har däremot sedan många år kunnat hyra ut bostäder i andra hand till alla studenter och då själva kunnat reglerat vilka grupper man valt att hyra ut till. Detta beror på att KI tillsammans med åtta andra universitet varit med i en ”prövoperiod”.

Så påverkas bostadsuthyrningen på KI

I och med regeringens beslut om den nya förordningen regleras nu grupperna och KI kommer därför inte att kunna hyra ut i lika stor utsträckning.

De grupper som framöver inte kommer kunna erbjudas bostad är studenter från EU/EES-länder samt Schweiz som blivit antagna till ett Bachelor- eller Masterprogram på KI. Även studenter som organiserat sina studier självständigt utan att ingå i något mobilitetsprogram (såsom Erasmus+, Erasmus Mundus m.fl.) är inte längre behöriga för bostad. Studenter som inte längre är behöriga att få bostad från KI rekommenderas söka efter andra boendealternativ. 

För dig med ett nuvarande avtal med Housing påverkas inte ditt nuvarande kontrakt av den nya förordningen. Ditt nuvarande hyreskontrakt gäller tills det att avtalstiden för kontraktet löpt ut.

KI har lyft att den nya förordningen skapar hinder

För närvarande pågår det interna och externa dialoger angående hur den nya förordningen påverkar KI:s möjlighet att hyra ut bostäder till internationella studenter och forskare. KI:s rektor Ole Petter Ottersen har lyft att den skapar hinder och framförde bland annat sina synpunkter i ett öppet brev till utbildningsministern Mats Persson i ett inlägg på sin blogg.

”Den förordningsändring som genomfördes vid årsskiftet om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder (SFS 2022:1515), innebär att vi kan hyra ut bostäder för att erbjuda dem i andra hand endast till studenter inom utbytesavtal eller studieavgiftsskyldiga studenter. Detta kan påverka rekryteringen av studenter till internationella program då EU-medborgare inte längre kan erbjudas bostad. Det här berör även doktorander och gästforskare. Gruppen som nu, enligt förändringen i förordningen, inte längre accepteras motsvarar omkring 30 procent av KI:s hyresgäster på årsbasis, historiskt sett.”

Då det handlar om en förordning ligger beslutsmandatet hos regeringen, men KI är medvetna om problemen som uppstår för påverkade studenter och forskargrupper.

Förtydligande: "Förordningsändringen kan påverka rekryteringen av studenter till internationella program då studenter från EU/EES-länder samt Schweiz som blivit antagna till ett bachelor (kandidat)- eller masterprogram på KI inte längre kan erbjudas bostad. Betalande programstudenter, studenter som kommer inom mobilitetsprogram, doktorander och forskare med flera kommer fortsatt kunna erbjudas bostad men i vissa fall måste nya kriterier uppfyllas."

KI har tillsammans med åtta andra universitet (Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Malmöuniversitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Södertörns högskola), haft möjlighet att hyra ut bostäder i andra hand till alla studenter och forskare. Denna så kallade ”prövotid” har pågått mellan 2010 fram till den 31 december 2022.

Ej hyresberättigade kategorier enligt det nya direktivet

Det nya direktivet påverkar inkommande internationella studenter vid KI då följande kategorier nu inte är berättigade att erbjudas boende från KI:

  • Studenter som kommer från ett EU- eller EES-land och Schweiz som har antagits till ett kandidat- eller mastersprogram vid KI
  • Studenter som organiserar sina studier självständigt utan att ingå i något utbytesprogram som har avtal med KI eller inte ingår i ett mobilitetsprogram som Erasmus +

Hyresberättigade kategorier enligt det nya direktivet

Följande kategorier är berättigade att ansöka om boende enligt det nya direktivet:

  • Utbytesstudenter som studerar vid ett partneruniversitet som har ett utbytesavtal med Karolinska Institutet
  • Avgiftsbetalande studenter som är antagna till ett kandidat- eller mastersprogram vid KI och debiteras en studieavgift (studenter från ett land utanför EU)
  • Doktorander nyantagna till forskarutbildning vid KI 
  • Postdoktorer som har en tidsbegränsad anställning vid KI (inte en tillsvidareanställning)
  • Gästforskare som forskar vid KI men som inte har en anställning vid KI
  • Praktikstudenter som kommer till KI inom Erasmus+ eller annat mobilitetsprogram

Dessa kommer hanteras enligt de tidigare bestämmelserna:

  • Ansökningar om boende som inkommit före den 31 december 2022 och önskat inflyttningsdatum före den 4 juni 2023.
  • Redan undertecknade kontrakt som lämnats in under 2022.

Bostadsansökningar som inkommit efter den 1 januari 2023 handläggs enligt det nya regelverket.

Nuvarande hyresgäster tillåts bo kvar under nuvarande hyreskontrakt.