Publicerad: 2022-04-11 14:24 | Uppdaterad: 2022-05-10 13:24

Ny svensk version av WHO:s stödmaterial “Att förebygga självmord: ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media”

WHO:s publikation ”Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals” från 2017 har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Stödmaterialet vänder sig till journalister och yrkesverksamma inom media.

Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 1999 sitt världsomspännande initiativ för att förebygga självmord. Som ett led i detta arbete har det genom åren tagits fram stödmaterial och rekommendationer för yrkesgrupper som är särskilt relevanta för det självmordsförebyggande arbetet. Journalister och yrkesverksamma inom media är en sådan grupp då forskning visat att felaktig och sensationsartad rapportering om självmord i medier kan leda till ytterligare självmordsbeteenden (självmord och självmordsförsök). Däremot kan en ansvarsfull och balanserad rapportering upplysa allmänheten om självmordsproblematiken och främja det självmordspreventiva arbetet.

Publikationen ”Att förebygga självmord: ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media” publicerades för första gången 2008 av WHO och uppdaterades sedan 2017 i samarbete med The International Association for Suicide Prevention. År 2012 översatte och publicerade NASP den första versionen av stödmaterialet. Nu har NASP med WHO:s godkännande översatt den senast uppdaterade versionen från 2017 till svenska. Tillsammans med Michael Westerlund, senior lektor vid IMS, Stockholms universitet, och forskningsspecialist inom suicidprevention och medierad kommunikation vid NASP har materialet anpassats till svenska förhållanden.

I stödmaterialet sammanfattas rekommendationerna om hur medier bör rapportera om självmord på följande sätt:

Att göra: 

 • Ge korrekt information om var det går att söka hjälp 
 • Informera allmänheten om fakta kring självmord och självmordsprevention, utan att sprida myter 
 • Låt rapporteringen innehålla skildringar om hur man kan hantera stress eller självmordstankar och hur man kan få hjälp 
 • Iaktta särskild försiktighet vid rapportering om kända personers självmord  
 • Iaktta försiktighet vid intervjuer med efterlevande familjemedlemmar eller vänner 
 • Ha förståelse för att yrkesverksamma inom media själva kan bli påverkade av rapportering om självmord 

Att undvika: 

 • Använd inte en framträdande placering för skildringar som rör självmord och undvik upprepning av sådan rapportering 
 • Använd inte ett språk som är sensationsartat eller som normaliserar självmord, eller presenterar det som en konstruktiv lösning på problem 
 • Beskriv inte explicit den självmordsmetod som använts 
 • Ge inte detaljerad information om den specifika platsen för självmordshandlingen 
 • Använd inte sensationsartade rubriker 
 • Använd inte foton, videoklipp eller länkar till sociala medier 

I stödmaterialet finns mer ingående beskrivningar av rekommendationerna och den forskning som ligger till grund för dessa. Även om stödmaterialet främst är framtaget för att vägleda yrkesverksamma inom media, så kan stödmaterialet också vara till stor hjälp för andra typer av organisationer och privatpersoner för att på ett ansvarsfullt sätt kommunicera om självmord på exempelvis webbsidor och sociala medier.

Kontakt

Gabriella Jansson Forskningsassistent