Publicerad: 2018-02-13 14:39 | Uppdaterad: 2020-11-26 15:34

Ny metod kartlägger dopaminsystemet hos parkinsonpatienter

Med hjälp av en PET-kamera har forskare från Karolinska Institutet utvecklat en ny metod för att undersöka dopaminsystemet i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom. Metoden, som mäter nivåerna av ett protein kallat dopamintransportören, skulle kunna förbättra diagnostiseringen av Parkinsons sjukdom och användas för att hitta nya läkemedel och behandlingsmetoder. Studien publiceras i tidskriften Movement Disorders.

Portrait Andrea Varrone
Andrea Varrone Foto: Andrea Varrone

Dopamin är en substans som produceras i hjärnan och är ansvarig för vår rörelsekontroll. Cellerna som producerar dopamin finns i ett område som kallas hjärnstammen och dopaminet utsöndras sedan i de basala ganglierna, ett område i hjärnan som har en viktig funktion vid regleringen av våra rörelser.

Vid Parkinsons sjukdom förstörs dopamincellerna vilket leder till de typiska rörelseproblem som är kopplade till sjukdomen, såsom darrningar, långsamma rörelser och svårigheter att sätta igång rörelser.

Mätte halterna av dopamintransportören DAT

Med en speciell hjärnavbildningsteknik, så kallad positronemissionstomografi (PET), har en grupp forskare vid Karolinska Institutet mätt halterna av dopamintransportören DAT, ett protein som reglerar nivån av dopamin i hjärnan. DAT-proteinet fungerar som biomarkör för dopaminceller och sitter på ytan av dopamincellerna i cellkropparna, nervtrådarna och nervändarna. Genom att mäta var DAT-proteinet finns har forskarna kunnat kartlägga var dopamincellerna finns.

I studien ingick 20 patienter med lindrig parkinson och lika många friska personer. Resultaten visar att parkinsonpatienterna hade en väsentligt lägre mängd DAT-protein i dopamincellernas nervändar än personerna utan Parkinsons sjukdom. Däremot var mängden DAT-protein relativt intakt på cellkropparna och nervtrådarna.

Skulle kunna återställas med rätt behandling

– Resultaten antyder att dopamincellerna, i en tidig fas av sjukdomen, fortfarande är livskraftiga och att deras funktion skulle kunna återställas med rätt behandling, säger Andrea Varrone, universitetslektor i nuklearmedicin vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

– Den metod som vi har utvecklat kommer troligtvis att kunna hjälpa till att diagnostisera Parkinsons sjukdom i ett tidigare skede och förutsäga utvecklandet av sjukdomen. DAT-proteinet kan också användas som biomarkör i kliniska prövningar för nya läkemedel och behandlingsstrategier, fortsätter han.

Framtida studier kommer att undersöka patienter med mer avancerad Parkinsons sjukdom för att få en ökad förståelse för kopplingen mellan DAT-proteinet och kliniska variabler som motoriska symtom och sjukdomens olika stadier.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, AstraZeneca Translational Science Centre på Karolinska Institutet, Parkinsonfonden, Stiftelsen för strategisk forskning och en privat donation från Eira Larsson. Författarna anger inga potentiella intressekonflikter.

Publikation

“Nigrostriatal dopamine transporter availability in early Parkinson’s disease”
Patrik Fazio, Per Svenningsson MD, Zsolt Cselényi, Christer Halldin, Lars Farde, Andrea Varrone
Movement Disorders, online 13 februari 2018, doi: 10.1002/mds.27316