Publicerad: 2024-06-05 12:13 | Uppdaterad: 2024-06-10 16:27

Ny hälsoapp för att främja hälsosamma livsstilsbeteenden

Ett par i övre medelåldern som tittar på en mobil med hörsnäckor i öronen. De står i en park.
Foto: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med Sophiahemmet Högskola och LongLife Active AB, har utvecklat en AI-assisterad mobil hälsoapp med potential att främja livsstilsbeteenden.

Porträtt av Callum Regan, doktorand vid avdelningen för fysioterapi, NVS.
Callum Regan, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI. Foto: LongLife Active AB.

Vad visar er publikation?    

”En mobil hälsoapp ansågs lämplig, av användare, för att stödja deras livsstilsbeteenden, inklusive fysisk aktivitet, kost och mentalt lugn. Appen utvecklades gemensamt av forskare och produktutvecklare och designades med en AI-assisterad funktion för att anpassa appen till den individuella användaren. Kombinationen av en app och digital coaching uppfattades väl av användarna och representerar en genomförbar lösning för att stödja vuxna i att förvärva en hälsosam livsstil. Användarna fann det holistiska hälsobudskapet, det vill säga att “må bra på din egen nivå”, vara unikt och användarna uttryckte att de fick en “kickstart” i sitt beteendeförändring. Viktigt är att denna artikel indikerar vad användare värdesätter i hälsoappar och föreslår att mobil hälsa kan kämpa för att minska effekten av icke-smittsamma sjukdomar”, säger Callum Regan, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Varför är resultaten viktiga?    

”Få mobilhälsoappar utvecklas gemensamt med nyckelintressenter och utvärderas för deras genomförbarhet, men att inkludera användarnas perspektiv är nödvändigt för att utveckla effektiva hälsofrämjande lösningar. Att uppnå en hälsosam livsstil är inte alltid lätt och det finns ingen “one size fits all”. Därför, om mobilhälsoappar ska vara effektiva, behöver de passa de människor som använder dem. Denna studie indikerar att målsättning och tillhandahållande av en coachingtjänst särskilt motiverar vuxna att förvärva hälsosamma livsstilsbeteenden och att personalisering är nödvändigt för att underlätta beteendeförändring. Denna studie informerar forskare som planerar att utveckla lösningar i framtida hälsofrämjande insatser och arbetar mot att uppnå Förenta Nationernas hållbara utvecklingsmål tre (SDG3).”

Hur genomförde ni studien?  

”Denna förstudie utvärderade acceptansen, användbarheten, engagemanget och optimeringen av en mobil hälsoapp, med hjälp av en blandad metodansats. Användare rekryterades från den allmänna vuxenpopulationen, främst via sociala medier, medan produktutvecklare och hälsocoacher rekryterades genom företaget som utvecklade mobilhälsoappen. Data samlades in från frågeformulär, loggdata, intervjuer med användare och fokusgrupper med produktutvecklare och hälsocoacher. Både kvantitativa och kvalitativa data slogs samman vid tolkningsstadiet; vilket ger en djupare analys av genomförbarhetskonstruktionerna. Femtiofem användare anmälde sig för att använda appen i 12 veckor.”   

Vad är nästa steg i er forskning?

”Nästa steg är att genomföra en stor, kontrollerad studie för att testa effektiviteten av mobilhälsoappen hos vuxna från allmänheten. Vi rekryterar för närvarande också forskningspersoner som bor i låginkomstområden i Stockholm för att delta i en studie som kommer att utvärdera förändringar i hälsoutfall och undersöka hur denna app uppfattas av denna befolkning. Det senare syftar till att göra denna mobilhälsoapp lämplig för alla och minska snarare än att vidga hälsorättvisegapet.”

Publikation

The acceptability, usability, engagement and optimisation of a mHealth service promoting healthy lifestyle behaviours: A mixed method feasibility study.
Regan C, Rosen PV, Andermo S, Hagströmer M, Johansson UB, Rossen J
Digit Health 2024 ;10():20552076241247935

Kontakt

Callum Morison Regan Doktorand