Publicerad: 2021-08-18 11:10 | Uppdaterad: 2021-08-18 11:10

Ny behandlingsmetod för bröstcancer med färre biverkningar

Thomas Hatschek, docent vid institutionen för onkologi-patologi med kollegor har nyligen publicerat en artikel i JAMA Oncology där de visar att en ny behandling vid bröstcancer med en antikropp kopplad till en cytotoxisk substans ger lika bra effekt som tidigare kombination, men med färre biverkningar.

Utvecklingen av behandling med antikroppar riktad mot HER2 positiv bröstcancer, trastuzumab och pertuzumab, har förbättrad möjlighet till behandling och bot av denna cancertyp om dessa antikroppar kombineras med cytostatika, oftast taxaner. Preoperativ (neoadjuvant) behandling med denna kombination ger en hög andel av fall med komplett respons. Trastuzumab emtansin (T-DM1) består av trastuzumab (T) och den cytotoxiska substansen emtansin (DM1) som i kliniska prövningar visat god effekt och jämförelsevis låg toxicitet.

Den randomiserade fas 2 studien PREDIX HER2 genomfördes vid 9 svenska kliniker i syfte att undersöka effekten (andelen komplett respons efter neoadjuvant behandling) i relation till frekvens och grad av biverkningar. Standardbehandling var kombinationen av docetaxel, trastuzumab och pertuzumab som jämfördes med T-DM1 som experimentell behandling. Patienterna erhöll 6 behandlingar given var 3:e vecka. Behandlingseffekten kontrollerades med mammografi och PET-CT med 18-fluorodeoxyglukos (18F-FDG). Inom ramen för studien togs upprepade vävnads- och blodprover för senare analyser.

Studien visade att effekten mätt som patologisk komplett respons var lika hög i båda behandlingsgrupper. Frekvens och grad av biverkningar var signifikant lägre och livskvalitén högre under behandling med T-DM1. Efter en medianuppföljningstid av hittills 40,4 månader ser man ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna.

Sammanfattningsvis visade studien att båda behandlingar var lika effektiva men innebar mindre biverkningar hos patienter behandlad med T-DM1. Jämförelsen måste dock upprepas i en fas 3 studie innan man kan dra definitiva slutsatser avseende effektiviteten. Analyser av det insamlade biologiska materialet pågår för att undersöka faktorer som kan förklara responsen på individnivå.

Publikation

Neoadjuvant Trastuzumab, Pertuzumab, and Docetaxel vs Trastuzumab Emtansine in Patients With ERBB2-Positive Breast Cancer: A Phase 2 Randomized Clinical Trial.
Hatschek T, Foukakis T, Bjöhle J, Lekberg T, Fredholm H, Elinder E, Bosch A, Pekar G, Lindman H, Schiza A, Einbeigi Z, Adra J, Andersson A, Carlsson L, Dreifaldt AC, Isaksson-Friman E, Agartz S, Azavedo E, Grybäck P, Hellström M, Johansson H, Maes C, Zerdes I, Hartman J, Brandberg Y, Bergh J
JAMA Oncol 2021 Jun;():