Publicerad: 2023-12-11 09:56 | Uppdaterad: 2023-12-11 09:58

Ny avhandling visar på ökad risk för hjärtkärlsjukdom hos personer med ärftliga blodfettsrubbningar

Tigist Wodaje från avdelningen för endokrinologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Hereditary hypercholesterolemia and cardiovascular disease: functional and epidemiological aspects", den 14 december, 2023. Huvudhandledare är Jonas Brink (MedH).

Porträttbild av kvinna med glasögon och röd kavaj som står på en bro och ler mot kameran.
Tigist Wodaje Foto: Privat

Vad handlar din avhandling om? 

Studien fokuserar på de ärftliga blodfettsrubbningarna familjär hyperkolesterolemi (FH) och höga nivåer av lipoprotein(a) [Lp(a)] och undersöker deras koppling till hjärtkärlsjukdom. Vi genomförde registerstudier, kliniska studier och experimentella studier på djur för att undersöka detta ämne närmare.

Vilka är de viktigaste resultaten?

I registerstudierna ser vi att Lp(a) nivåer som rutinmässigt mäts i klinisk praxis i Stockholmsregionen och som ligger över de 80:e och 90:e percentilerna har en koppling till aortaklaffsförträngning. Denna koppling ser vi också hos patienter med typ 1 diabetes som följs på Karolinska Universitetssjukhuset, där höga lipoprotein(a)-nivåer som mäts rutinmässigt är kopplade till både aterosklerotiska hjärt-kärlsjukdomar och aortaklaffsförträning.

I en klinisk studie undersökte vi möjligheten att identifiera tidiga tecken på åderförkalkning genom att mäta kranskärlsflödesreserven med hjälp av enkel, icke-invasiv ultraljudsteknik (Doppler-ekokardiografi) hos individer med FH och höga nivåer av Lp(a) utan tidigare hjärt-kärlsjukdomar. Våra resultat visar en hög andel av patienter med FH, både med och utan höga nivåer av Lp(a), som uppvisar en subklinisk mikrovaskulär dysfunktion jämfört med friska kontroller.

I den experimentella studien undersökte vi om isolerade, röda blodkroppar tagna från personer med FH kunde framkalla rubbning i blodkärlsväggens innersta del, s.k. endoteldysfunktion i en djurexperimentell modell med blodkärl ex-vivo.Vi observerade att isolerade röda blodkroppar tagna från individer med FH och höga kolesterolnivåer inducerar endoteldysfunktion i blodkärl ex vivo. Denna effekt verkar ske genom en mekanism som involverar reaktiva syreradikaler.

Hur kan den här kunskapen komma människor till nytta? 

Våra studier om patienter med de ärftliga blodfettsrubbningarna FH och högt Lp(a) visar att de har en ökad risk för utveckling av hjärtkärlsjukdom. Vår forskning ger grund för den potentiella implementeringen av enklare verktyg för bedömning av patienternas kranskärlsfunktion. Implementering av sådana icke-invasiva och relativt riskfria verktyg i klinisk verksamhet kan ge möjlighet till förbättrad riskbedömning och vägledning för mer aggressiva primärpreventiva åtgärder för dessa högriskindivider.

Vilka mål har du för framtiden?

Om det finns akademiska och ekonomiska förutsättningar, önskar jag fortsätta forskningen inom samma område för att få en djupare förståelse för vaskulära förändringar och dess mekanismer. Målet är att eventuellt identifiera diagnostiska och terapeutiska möjligheter inom kardiovaskulära sjukdomar som kan bidra till framsteg inom området.

Disputation

Torsdag, 14 december, kl. 09:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Föreläsningssal C1.87, C1-Huset / Online

Avhandling

Hereditary hypercholesterolemia and cardiovascular disease: functional and epidemiological aspects