Publicerad: 2019-10-03 11:10 | Uppdaterad: 2019-10-29 15:08

Ny avhandling om hur cancerrisk påverkas av överviktskirurgi

Wenjing Tao vid gruppen Övre GI Kirurgi försvarar sin avhandling "Cancer after bariatric surgery : risk and prognosis" den 4 oktober 2019. Huvudhandledare är Jesper Lagergren.

Wenjing Tao

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om hur cancerrisk och canceröverlevnad påverkas av överviktskirurgi. Då denna kirurgi oftast leder till kraftig och ihållande viktnedgång, kan ingreppet med fördel användas för att studera effekter av viktnedgång. Studierna i avhandlingen bygger på en kohort (Nordic Obesity Surgery Cohort – NordOSCo) av en halv miljon individer med fetmadiagnos från de fem nordiska länderna, vilket är en av de största kohorterna för forskning om effekter av fetmakirurgi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Risken för fetma-relaterad cancer tycks minska efter överviktskirurgi i jämförelse med individer med fetma som inte genomgått sådan kirurgi, särskilt för bröstcancer, livmodercancer (endometrium) och non-Hodgkin lymfom bland kvinnor. Forskningen visar också en ökad risk för tjocktarmscancer tio år eller längre efter överviktskirurgi samt att överlevnaden är försämrad bland patienter med ändtarmscancer som tidigare genomgått överviktskirurgi.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Studierna talar för att viktnedgång har cancerpreventiva effekter. Resultaten tyder även på att fetmakirurgi kan ha en ogynnsam effekt på tjock- och ändtarmscancer, varför patienter som genomgått överviktskirurgi kan eventuellt ha nytta av screening för dessa tumörer.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag fortsätter till min socialmedicinska specialistutbildning efter disputationen, men kommer att fortsätta samarbeta med forskargruppen, närmast för att studera cancerprognos efter överviktskirurgi – ett än så länge outforskat område.

Disputation

Fredagen den 4 oktober 2019 kl 10:00, Ulf von Euler auditorium, J:306, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Cancer after bariatric surgery : risk and prognosis