Publicerad: 2019-03-19 10:58 | Uppdaterad: 2019-04-12 15:47

Ny avhandling: EVERY COIN HAS TWO SIDES - The challenge of addressing inappropriate prescribing in older patients in primary care

Katharina Schmidt-Mende

Hallå där Katharina Schmidt-Mende, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Du ska disputera den 25 april med din avhandling "EVERY COIN HAS TWO SIDES - The challenge of addressing inappropriate prescribing in older patients in primary care", vad handlar den om?

Patienter i åldrarna 65 år och äldre med många sjukdomar och som ordineras flera läkemedel behandlas huvudsakligen i primärvården. Ju fler läkemedel en patient behandlas med desto högre blir risken att hen drabbas av allvarliga biverkningar. I min roll som allmänläkare på en vårdcentral I Stockholm upplever jag varje dag hur svårt det är att förbättra äldre patienters läkemedelsbehandling.

Min avhandling beskriver hur vanligt det är med olämpliga läkemedel bland äldre patienter med nedsatt njurfunktion, samt hur ofta de behandlas med läkemedel som kan försämra ett av deras andra sjukdomstillstånd (interaktioner mellan läkemedel och sjukdom, ett exempel på detta är att man förskriver ibuprofen till en patient mot artrossmärta men detta riskerar försämra patientens hjärtsvikt). Vi ville också veta mer om vad allmänläkare och sjuksköterskor som jobbar i primärvården anser om olämplig läkemedelsförskrivning och läkemedelsgenomgångar. Därför undersökte vi även om riktade utbildningar för allmänläkare och sjuksköterskor leder till att olämplig förskrivning minskar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi visade att en tredjedel av äldre patienter med nedsatt njurfunktion som uppsöker primärvården behandlas med för höga läkemedelsdoser eller läkemedel som är kontraindicerade. Var tionde patient är utsatt för ett läkemedel som interagerar med en av patientens sjukdomar. Endast ett fåtal substanser står dock för majoriteten av den totala olämpliga förskrivningen, som till exempel antiinflammatoriska läkemedel.

Vi kunde inte visa att olämplig förskrivning minskade efter utbildningarna som gavs för allmänläkare och sjuksköterskor i primärvården. Detta beror antagligen delvis på att vården av äldre patienter är alldeles för komplex, delvis på att läkemedelsbehandlingen endast är en liten pusselbit i denna komplexa bild. Detta uttrycktes av allmänläkare och sjuksköterskor som deltog i utbildningarna. De anser att deras insatser att minska olämplig förskrivning motarbetas av denna komplexitet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Min forskning identifierar viktiga områden av olämplig förskrivning bland äldre patienter i primärvården. Mina upptäckter kan hjälpa allmänläkare och sjuksköterskor att förebygga läkemedelsbiverkningar i denna sköra patientgrupp. Därmed finns potential att minska patienternas lidande samt oplanerade sjukhusvistelser eller besök på akutmottagningen.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag vill gärna fortsätta kombinera mitt kliniska arbete i primärvården med mitt forskningsintresse. Jag anser att patientgruppen av äldre sköra patienter hittills inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet varken i forskningen eller i förhållande till hur man fördelar resurser i sjukvården. Ett pågående forskningsprojekt handlar om att förstå mer om vad äldre patienter egentligen anser om sin läkemedelsbehandling. Dessutom skulle jag älska att bidra till utvecklingen av riktlinjer om multimorbiditet samt dess implementering i primärvården, eftersom omhändertagandet av multisjuka äldre patienter är den största utmaningen vi står inför i framtidens primärvård.