Publicerad: 2019-02-27 11:22 | Uppdaterad: 2019-03-04 18:14

NEAR - ett unikt forskningsprojekt

NEAR

The National E-Infrastructure on Aging Research (NEAR) är ett unikt forskningsprojekt som startade år 2017 med det övergripande syftet att utveckla en nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning.

Det är ett samarbete mellan sex universitet som inkluderar: Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Jönköping University och Blekinge Tekniska Högskolan. NEAR består av de 15 största longitudinella populationsstudierna i Sverige och finansieras av Vetenskapsrådet (VR). NEAR är en multidisciplinär infrastruktur som inkluderar 180 000 individer som är 50 år eller äldre. Dessa individer har undersökts med hjälp av standardiserade intervjuer och kliniska undersökningar och har följts upp mellan 7 till 40 år.

De övergripande syftena med NEAR är att:

  1. Utveckla en nationell infrastruktur för åldrandeforskning
  2. Sprida och möjliggöra åldrandeforskning i Sverige
  3. Öka nationella samt internationella utbyten och samarbeten
  4. Öka forskningskvalitén och generaliserbarheten av forskningresultat

Vem kan använda NEAR infrastruktur?

• Alla har rätt att ansöka om NEAR data som är beräknad att vara tillgänglig i början av år 2020.

Vad kan NEAR data användas till?

  • Vetenskapliga syften. NEAR data kan användas av nationella och internationella forskare för att undersöka hälsorelaterade problem i den äldre befolkningen. Den kan även användas av studenter för deras master- eller doktorandprojekt.
  • Folkhälsosyften och utvecklandet av policys och organisationer. Det är viktigt med övergripande nationell data för att kunna fastställa och följa hälsan hos den åldrande befolkningen. NEAR data kan användas av statliga myndigheter och förvaltningsorgan för att bedöma resursallokering, utveckla folkhälsopolicys och för att organisera hälso- och sjukvården.
  • Behandling och vård. NEAR data kan användas för att undersöka vårdbehovet hos den äldre befolkningen och för att underlätta beslut rörande lämpliga läkemedelbehandlingar. Den kan även användas och ligga till grund för beslut rörande optimering av sjukvård, omsorg och sociala insatser.
  • Sociala innovationer. Tillgänglig information i NEAR kan hjälpa flera aktörer inom den privata sektorn (både vinstdrivande och ideella verksamheter) att utveckla nya tjänster och hälsoorienterade produkter som kan hjälpa äldre att uppnå ett hälsosammare liv.

Nu kommer NEAR att anordna sin första interna workshop med syfte att diskutera potentiella framtida forskningsprojekt. Workshopen äger rum den 7-8 mars och är aktuell för särskilt inbjudna gäster.

Kontaktperson: Linnea Sjöberg, ARC