Publicerad: 2019-01-28 15:57 | Uppdaterad: 2022-02-28 16:57

Nära 25 miljoner kronor till KI för utvecklingsforskning från Vetenskapsrådet

Totalt elva anslag inom utvecklingsforskning går till forskare vid Karolinska Institutet. Fem av anslagen är projektbidrag och sex av anslagen är nätverksbidrag Swedish research links.

Projektbidrag

Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer:

 • Keshab Deuba vid institutionen för folkhälsovetenskap får 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet: ”Problem Management Plus (PM +) för våldsprevention och vård av psykiska hälsoproblem bland kvinnor utsatta för könsbaserat våld: en kluster-randomiserad studie i Nepal”
 • Anna Färnert vid institutionen för medicin, Solna får 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet: ”Immunitet mot malaria: betydelsen av parasitvariation och värdminne”
 • Maria Kippler vid institutet för miljömedicin får 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet: ”Exponering för metaller och polycykliska aromatiska kolväten under fosterlivet och barndomen och dess inverkan på pubertetsutveckling och tillväxt i tonåren: studier i en födelsekohort i Bangladesh”
 • Johan Lundin vid institutionen för folkhälsovetenskap får 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet: ”Patientnära diagnostik av cancer och infektionssjukdomar med mobil digital mikroskopi och artificiell intelligens”
 • Knut Lönnroth vid institutionen för folkhälsovetenskap får 3,9 miljoner kronor för forskningsprojektet: ”Effekter på behandlingsutfall för tuberkulospatienter av förbättrade sociala och ekonomiska skyddsnät i Uganda: ExaCT TB Studie”

Nätverksbidrag

Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Nätverksbidraget Swedish research links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Medlen utlyses inom området Utvecklingsforskning som finansieras med regeringens biståndsmedel. Forskningsområdet ska vara av relevans för målen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete.

 • Tobias Alfvén vid institutionen för folkhälsovetenskap får 790 000 kronor för forskningsprojektet: ”Nätverksbyggande för att studera sambanden mellan utvecklingsmålen och global barnhälsa - fall studier i Kambodja och Sydostasien, samarbetsland – Kambodja”
 • Kristina Gemzell Danielsson vid institutionen för kvinnors och barns hälsa får 787 200 kronor för forskningsprojektet: ”Från evidens till praktik - ökad tillgång till säker och effektiv abortvård, samarbetsland – Uganda”
 • Claudia Hanson vid institutionen för folkhälsovetenskap får 800 000 kronor för forskningsprojektet: ”Säker och respektfull mödravård: Skapande av ett forskningsnätverk vid universitetssjukhus, samarbetsland – Uganda”
 • Knut Lönnroth vid institutionen för folkhälsovetenskap får 787 100 kronor för forskningsprojektet: ”Utveckling och spridning av forskningsnätverket SPARKS (social protection action research & knowledge sharing network), samarbetsland – Vietnam”
 • Gerald McInerney vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi får 792 662 kronor för forskningsprojektet: ”Targeting av alfavirus värdproteininteraktioner för att utveckla antivirala terapier, samarbetsland – Indien”
 • Martin Rottenberg vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi får 781 200 kronor för för forskningsprojektet: ”Kliniska och experimentella studier i diabetes och tuberkulos, samarbetsland – Pakistan”