Publicerad: 2017-05-19 08:55 | Uppdaterad: 2017-05-19 08:57

Luftvägsinfektioner hos barn felbehandlas ofta med antibiotika

Många virusinfektioner hos barn misstas för bakterieinfektioner och riskerar att felbehandlas med antibiotika. En ny avhandling från Karolinska Institutet som kartlagt luftvägsvirus hos barn visar att virus är en större orsak till svåra luftvägsinfektioner än man tidigare trott. Förhoppningen är att forskningen ska bidra till minskad antibiotikaanvändning samt nya effektivare läkemedel och diagnostiska test.

Genom att jämföra virusfloran hos friska barn på BVC och barn som vårdats för svåra luftvägsinfektioner har doktoranden Samuel Rhedin sett att virus är en större orsak till luftvägsinfektioner än man tidigare trott. Han har också kartlagt förekomst av olika virustyper, vilket kan underlätta utvecklingen av bättre behandlingar mot virusinfektioner.

– Resultaten tyder på att vi behöver bättre behandlingsmetoder mot virus. Vår forskning kan bidra till att ge läkemedelsindustrin rätt fokus vid utveckling av nya antivirala läkemedel. Vetskapen om vilket virus barnet fått kan också ge föräldrar bättre information om sjukdomens förlopp och smittsamhet, säger Samuel Rhedin, läkare och doktorand vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet.

Virus vanligare även vid lunginflammation

På grund av svårigheten att skilja virus från bakteriella infektioner riskerar man att ge barnen antibiotika mot bakterieinfektioner för säkerhets skull, vilket ökar problemet med antibiotikaresistens.

Totalt har drygt 1 300 barn undersökts på 23 barnavårdscentraler samt på Sachsska barnsjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Studierna visade att virus oftare än bakterier var den sannolika orsaken till barns luftvägsinfektioner, även hos barn med lunginflammation, vilket traditionellt ansetts vara en bakterieinfektion.

Forskarna har använt sig av den rutindiagnostiska metoden PCR (polymeraskedjereaktion), som revolutionerat möjligheterna att upptäcka och särskilja olika virus. Problemet med PCR är att det kan ta flera dagar att få resultat samt att vissa virus hittas även hos friska barn. Lösningen på det var att även ta prover på friska barn på BVC som en kontrollgrupp.

Ska utvärdera nytt blodprovstest

– Min förhoppning är att våra resultat kommer att bidra till en minskad antibiotikaanvändning och ge incitament att utveckla nya diagnostiska test som är bättre på att skilja virus från bakterier, säger Samuel Rhedin.

Inom kort inleder han och forskargruppen utvärderingar av ett nytt blodprovstest som kan diagnostisera virus betydligt snabbare.

Den 12 maj 2017 försvarade Samuel Rhedin sin avhandling ”Severe viral respiratory tract infections in children”. De enskilda studierna har dock redan citerats flitigt i internationell vetenskaplig press.