Publicerad: 2022-03-08 11:00 | Uppdaterad: 2022-03-08 14:15

Lägre chans att bli gravid och få barn vid provrörsbefruktning med en äggstock

Kvinna som håller i ett graviditetstest.
Kvinnor som opererat bort en äggstock har svårare att bli gravida vid provrörsbefruktning, visar en ny studie. Foto: Getty Images

Kvinnor som opererat bort en äggstock har svårare att bli gravida vid provrörsbefruktning, och föder färre barn än kvinnor med två äggstockar. Det visar en omfattande metaanalys av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Fertility and Sterility.

Huruvida kvinnors fertilitet påverkas av att operera bort en äggstock har varit omtvistat. Tidigare fanns uppfattningen att den återstående äggstocken kunde kompensera bortfallet för kvinnor som genomgick provrörsbefruktning. Nu har forskare vid Karolinska Institutet undersökt hur det förhåller sig i en metaanalys.

– Vår metastudie visar att kvinnor som tidigare opererat bort en äggstock har svårare att bli gravida och att få barn vid provrörsbefruktning än kvinnor som har två äggstockar. Vi kan för första gången visa att det påverkar fertiliteten negativt att operera bort en äggstock, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, adjungerad professor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

En metastudie innebär att forskare går igenom och granskar tidigare publicerade studier för att jämföra deras resultat mot sin egen frågeställning. I den aktuella studien identifierades över 3 000 artiklar i ämnet, varav 18 som publicerades 1984–2018 mötte forskarnas kriterier och valdes ut för den slutliga analysen. Totalt inkluderade artiklarna 1 057 provrörsförsök för kvinnor med en äggstock och 45 813 provrörsförsök för kvinnor med två äggstockar. Fem av studierna ingick i analysen av antalet födda barn medan 15 ingick i analysen av antalet graviditeter.

Möjlighet att frysa in sina ägg

I gruppen som opererat bort en äggstock var chansen att föda barn cirka 30 procent lägre, och chansen till graviditet var också reducerad med 30 procent, jämfört med kvinnor som hade två äggstockar.

Porträtt av en leende Kenny.
Kenny Rodriguez-Wallberg. Foto: Anders Norderman

– Det är viktigt att vi inser konsekvenserna i form av minskad fertilitet när en äggstock opereras bort. Ibland måste vi göra den operationen, till exempel vid elakartade tumörer, men det är viktigt att vi förbättrar informationen till kvinnorna om vad det kan innebära för deras chanser att få barn. Då den biologiska reserven av äggen redan är begränsad borde vi i vissa fall också erbjuda dessa kvinnor möjligheten att frysa in sina ägg inför en äggstocksoperation, säger Kenny Rodriguez-Wallberg. 

Att det tidigare inte ansetts påverka fertiliteten förklaras av att de flesta studier som gjorts varit för små för att visa ett signifikant resultat. 

Nu vill forskarna undersöka om det finns någon annan påverkan på hälsan hos kvinnor som opererar bort en äggstock, som till exempel vad den minskade hormonproduktionen kan innebära för utveckling av olika sjukdomar. 

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder och Region Stockholm.

Publikation

”Live birth and pregnancy rates after in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection in women with previous unilateral oophorectomy: systematic review and meta-analysis”, Kenny A. Rodriguez-Wallberg, Hanna P. Nilsson, och Tekla Lind, Fertility and Sterility, online 8 mars 2022, doi: 10.1016/j.fertnstert.2022.01.033.