Publicerad: 2013-04-16 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 10:58

Låg utbildning ökar risk för död i hudcancer

Det finns socioekonomiska skillnader i Sverige när det gäller överlevnaden för personer med malignt hudmelanom, enligt en ny studie som publiceras i European Journal of Cancer. Melanompatienter med lägre utbildning löper större risk att dö av sin sjukdom.

Malignt hudmelanom är den mest aggressiva formen av hudcancer. Sjukdomen är en av de snabbaste ökande cancerformerna och utgör ett allt större hälsoproblem. Nu har svenska forskare, från bland annat Karolinska Institutet och Linköpings universitet, i en stor populationsbaserad studie använt unika registerdata från Nationella kvalitetsregistret för hudmelanom för att på en mer detaljerad nivå undersöka kopplingen mellan prognosen vid hudmelanom och patienternas socioekonomiska status.

Melanom i huden kan botas om tumören opereras bort innan cancercellerna har hunnit sprida sig till andra delar av kroppen. För tunna hudmelanom som upptäcks tidigt är långtidsöverlevnaden i Sverige över 90 procent. För patienter vars melanom redan spridit sig när de upptäcks är prognosen däremot mycket sämre. Tidig upptäckt är därför avgörande för en god prognos.

Den aktuella studien är baserad på alla melanom som diagnosticerades i Sverige mellan 1990 och 2007. Forskarna undersökte överlevnaden för mer än 27 000 melanompatienter i relation till om de gått ut grundskola, gymnasium eller högskola. I analysen kontrollerades för faktorer som man sedan tidigare vet påverkar prognosen, till exempel egenskaper hos tumören, kön och var på kroppen tumören satt.

– Våra resultat visar att hudmelanompatienter med lägre utbildning har en mer avancerad sjukdom vid diagnos och därmed en sämre chans att överleva sjukdomen. Överlevnaden kan förbättras om vi når ut till dessa med prevention så att melanomen kan diagnosticeras i tid, säger Hanna Eriksson, doktorand vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och förstaförfattare till artikeln där resultaten presenteras.

Forskarna menar att förutom att personerna med lägre utbildning i större utsträckning hade melanom i senare stadier när de fick sin diagnos, kan livsstilsfaktorer och skillnader i tillgänglighet till sjukvård bidra till utbildningsnivåns betydelse för prognosen.

– Den relativa effekten av utbildningsnivå på risken att dö i sjukdomen var större hos kvinnor och yngre individer i studien. Totalt sett hade dock männen sämre prognos än kvinnorna, vilket överensstämmer med andra studier, säger Hanna Eriksson.

Tidigare forskning har visat på att hög socioekonomisk status ökar risken att få malignt hudmelanom, medan den aktuella studien alltså pekar på att lägre utbildningsnivå är kopplat till en ökad risk att dö av sjukdomen i Sverige, där sjukvården har som mål att nå ut till alla i befolkningen.

De forskare som arbetat med studien är förutom Karolinska Institutet och Linköpings Universitet verksamma vid universiteten i Lund, Uppsala och Umeå, samt vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping. Forskningen har finansierats med anslag från Cancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder, Sigurd och Elsa Goljes minnesfond samt Stockholms läns landsting.

Publikation

Low level of education is associated with later stage at diagnosis and reduced survival in cutaneous malignant melanoma: a nationwide population-based study in Sweden.
Eriksson H, Lyth J, Månsson-Brahme E, Frohm-Nilsson M, Ingvar C, Lindholm C, et al
Eur. J. Cancer 2013 Aug;49(12):2705-16