Publicerad: 2020-11-12 09:00 | Uppdaterad: 2020-11-13 18:50

Kraftigt ökad risk för självmordsförsök hos flickor efter sexuella övergrepp

Grafik Gettyimages.
Grafik Getty Images

Flickor som utsatts för sexuella övergrepp löper mycket stor risk att drabbas av psykisk ohälsa med depression och ångest, något som riskerar leda till såväl alkoholmissbruk som risk för självmord. Ohälsan är tydlig även efter vårdinsatser. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publiceras i European Child & Adolescent Psychiatry.

Portrait of Gita Rajan in a scarf.
Gita Rajan. Foto: Peter Cohn

– Studien visar att under det första året efter att vården registrerat att flickorna berättat om sexuella övergrepp, löpte de 26 gånger högre risk att söka vård på grund av ett självmordsförsök än deras jämnåriga utan liknande rapporterade trauma, säger Gita Rajan, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Flickor i Region Stockholm

I registerstudien har forskarna jämfört hälsokonsumtionsmönster bland alla flickor 12-17 år som bodde i Region Stockholm någon gång under 2011-2018. Enligt patientjournalerna har 519 flickor utsatts för sexuella övergrepp. Kontrollgruppen omfattar 4 920 flickor, och studien har tagit hänsyn till socioekonomiska variabler i form av bostadsområde.

Studien omfattar alla vårdkontakter upp till två år efter att övergreppet noterats. Informationen om besöken hos primärvården och den specialiserade öppenvården är hämtad från regionens patientregister och har anonymiserats.

Under de två år som studien omfattar ser forskarna tydliga skillnader i antalet vårdkontakter mellan de två grupperna. Under det första året efter rapporterade övergrepp besökte flickorna vården i medeltal 30 gånger, och då som regel öppenvården. För kontrollgruppen låg medeltalet på drygt sex besök.

Psykos och missbruk

Gruppen flickor som berättat om sexuella övergrepp hade drygt 26 gånger ökad risk att söka vård för självmordsförsök och 19 gånger ökad risk att söka vård för psykos under det första året efter registrerat övergrepp, jämfört med kontrollgruppen.

Motsvarande siffror under det andra året efter övergreppet var 7 respektive 9 gånger ökad risk. Användningen av läkemedel och missbruk av alkohol var betydligt vanligare än i kontrollgruppen åren efter övergreppet.

För forskarna är studiens mest slående resultat att upplevelsen av depression, ångest och smärta även efter behandling var mer än tre gånger högre för flickor som utsatts för sexuella övergrepp, jämfört med kontrollgruppen.

– Resultaten belyser de komplexa sambanden mellan sexuella övergrepp, avslöjande och psykiska problem. Vi ser också att resultaten stöder tidigare studier som tyder på att utlämnande i sig inte är tillräckligt för att minska den psykologiska bördan av övergreppen. Snarare är det början på en känslomässigt nedbrytande process, med ökade risker för självmordshandlingar, säger Gita Rajan, och fortsätter:

– Jag bedömer att nationella riktlinjer för vård och behandling av den här gruppen med största sannolikhet skulle vara ett värdefullt stöd för klinikerna och därmed för deras unga patienter. 

Gita Rajans forskning finansieras av WONSA, World of No Sexual Abuse, och genomförs i samarbete med Karolinska Institutet. Gita Rajan är grundare och ordförande för den ideella organisationen WONSA. Det finns inga andra rapporterade intressekonflikter. 

Publikation

 “Health care consumption and psychiatric diagnoses among adolescent girls 1 and 2 years after a first-time registered child sexual abuse experience: a cohort study in the Stockholm Region”, Gita Rajan, Sanna Syding, Gunnar Ljunggren, Per Wändell, Lars Wahlström, Björn Philips, Carl Göran Svedin, och Axel C. Carlsson. European Child & Adolescent Psychiatry, online 1 november 2020, doi: 10.1007/s00787-020-01670-w