Publicerad: 2018-06-20 13:54 | Uppdaterad: 2019-06-13 13:47

KI:s djurskyddsorgan tar emot tilläggsansökningar som inte innebär negativ inverkan på djuret

Från 15 juli 2018 finns en uppdaterad föreskrift av L150 (SJVFS 2017:40, Statens jordbruksverks föreskrift och allmänna råd om försöksdjur). Nytt är att djurskyddsorganet tar emot tilläggsansökningar från forskare vid KI när det gäller tilläggsansökningar som inte innebär lidande för djuret. Tidigare har dessa beslutas av regionala djurförsöksetiska nämnden.

En forskargruppsledare (PI) som redan har ett giltigt godkänt djurförsöksetiskt tillstånd kan vid behov ansöka om ändringar i tillståndet hos det lokala djurskyddsorganet, om ändringen inte har någon negativ inverkan på djuret.

Ansökan sker på särskild blankett som skickas till awb@ki.se. Blanketten finns för nedladdning under Djurskyddsorganet.

Som rutin behöver ansökan inkomma 14 dagar innan Djurskyddsorganets möte, för att beslut ska kunna tas på ordinarie möte. Diariefört beslut kommer att skickas till PI, regional djurförsöksetisk nämnd samt Länsstyrelsen i Stockholm i direkt anslutning till beslutsmötet.

Mötesdatum för beslut hösten 2018
23 augusti (inkommen ansökan senast den 9 augusti)
13 september (inkommen ansökan senast den 30 augusti)
17 oktober (inkommen ansökan senast den 3 oktober)
22 november (inkommen ansökan senast den 8 november)
11 december (inkommen ansökan senast den 27 november)
E-post: awb@ki.se