Publicerad: 2023-03-08 16:16 | Uppdaterad: 2023-03-08 21:52

KI förebild för jämställdhet inom EU – får pris för sitt långsiktiga arbete

Mottagare av det första EU-priset för Gender Equality Champions: från vänster, Från vänster: Niamh O’Reilly (Maynooth University), Allison Kenneally (South East Technological University), Mariya Gabriel (EU-kommissionär), Annika Östman Wernerson (Karolins
Mottagare av det första EU-priset för Gender Equality Champions: från vänster: Niamh O’Reilly (Maynooth University), Allison Kenneally (South East Technological University), Mariya Gabriel (EU-kommissionär), Annika Östman Wernerson (Karolinska Institutet) och Lorraine Leeson (Trinity College Dublin). Foto: EU/Christophe Licoppe

Karolinska Institutet har tilldelats ett nyinstiftat EU-pris för sitt långsiktiga arbete med att främja jämställdhet inom akademin. Priset är på 100 000 euro och resultatet av ett gediget arbete med nästan 40 år på nacken. Arbetet har gett utdelning – nu utses KI till en förebild för jämställdhet, en ”Gender Equality Champion”.

Annika Östman Wernerson
KI:s rektor Annika Östman Wernerson i Bryssel strax innan prisutdelningen. Foto: Klara Regnö

– Det är mycket glädjande och hedrande att KI har fått utmärkelsen Gender Equality Champions i EU. Priset är ett erkännande av kvaliteten i KI:s långsiktiga och sammanhållna jämställdhets- och lika villkorsarbete, säger Annika Östman Wernerson, som tillträdde som ny rektor för Karolinska Institutet den 1 mars.

Den 8 mars – på internationella kvinnodagen – tog hon emot priset av Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, under en ceremoni i Bryssel.

– Det här innebär också ett stort ansvar. Som ny rektor vill jag betona vikten av att vi fortsätter att arbeta brett med frågorna i alla delar av vår verksamhet, tillägger Annika Östman Wernerson.

Tanken med priset är att belysa vikten av lika villkor inom högre utbildning och att inspirera lärosäten i Europa att prioritera jämställdhetsarbetet. Det lanserades i fjol av det europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) som har EU-kommissionens uppdrag att stödja EU:s forsknings- och innovationspolitisk. Prisvinnarna utses av en oberoende expertjury och delas ut inom tre olika jämställdhetskategorier: långsiktig, nykomling och inkluderande.

Alla prisvinnare

  • Sustainable Gender Equality Champions: Karolinska Institutet och Trinity College Dublin (Irland), som har ”visat ett betydande och långsiktigt jämställdhetsarbete på hög nivå.”
  • Newcomer Gender Equality Champions: Maynooth University (Irland), som ”nyligen började implementera sin jämställdhetsplan och visat störst framsteg.”
  • Inclusive Gender Equality Champions: South East Technological University (Irland), som har ”utvecklat de mest innovativa inkluderande jämställdhetsplanerna” där hänsyn tas till andra aspekter som till exempel sexuell läggning eller könsuttryck.

Så vad har KI gjort för att förtjäna utmärkelsen?

Klara Regnö
Klara Regnö, jämställdhetsstrateg vid KI. Foto: Tamsin Lindström

Enligt Klara Regnö, jämställdhetsstrateg vid kansliet för hållbar utveckling och lika villkor, går historien långt bakåt i tiden. Redan 1986 utsågs den första ledningsgruppen för jämställdhet på KI och två år senare antogs den första jämställdhetsplanen.

Sedan dess har KI intensifierat arbetet med lika villkor på flera nivåer.

Här är några av de viktigaste milstolparna:

  • Jämställdhetsperspektivet är i dag en integrerad del i allt från centrala strategier till styrdokument, och det är den högsta ledningen som är ytterst ansvarig för att driva arbetet. På kansliet för hållbar utveckling och lika villkor arbetar jämställdhetsexperter i tätt samarbete med den högsta ledningen, andra verksamhetsföreträdare, studenter och externa parter.
  • KI erbjuder flertalet utbildningar och kurser i ämnet, bland annat i syfte att öka kunskapen om bias i bedömningsprocesser samt för att motverka diskriminering och trakasserier. Lika villkor är också en integrerad del av KI:s utbildningar med kurser för lärare och handledare.
  • Det finns strukturer och regelverk som ska främja en jämn könsfördelning vid till exempel akademiska val och i rekryterande grupper, vilket har bidragit till att KI:s beslutsfattande akademiska råd och kommittéer har lika många kvinnor som män. KI har även som mål att öka andelen kvinnliga professorer – i fjol låg andelen nya kvinnliga professor på 43 procent – och lanserade förra året två nya initiativ för att stärka kvinnors karriärutveckling.
  • Även forskare uppmuntras till att inkludera jämställdhetsperspektivet i sina anslagsansökningar för nya studier, och kan få hjälp via avdelningen för forskarstöd.
  • På samhällsnivå deltar KI-representanter i flera internationella, nationella och regionala nätverk som syftar till att stärka arbetet med lika villkor. KI är även en av initiativtagarna till Academic Pride, som strävar för att synliggöra vikten av hbtqia+ frågor i lärosäten, samt till ett nationellt forsknings- och samverkansprojekt för att öka kunskapen om könsbaserat våld inom akademin.

– Det har varit spännande och givande att vara med och driva KI:s utveckling på jämställdhets- och likavillkorsområdet. Priset är oerhört glädjande och ger ett bra avstamp inför det fortsatta arbetet, säger Klara Regnö.