Publicerad: 2020-11-27 11:53 | Uppdaterad: 2020-12-01 10:04

KI fördjupar sitt samarbete med Stockholms stad

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad och Ole Petter Ottersen, rektor för KI undertecknar ett samverkansavtal mellan staden och universitetet.
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad och Ole Petter Ottersen, rektor för KI undertecknar ett samverkansavtal mellan staden och universitetet. Foto: Ulf Sirborn

Finansborgarrådet i Stockholms stad, Anna König Jerlmyr har under en digital ceremoni undertecknat ett avtal med KI:s rektor Ole Petter Ottersen om samverkan mellan staden och universitetet. Avtalet är nästa steg i den avsiktsförklaring som parterna undertecknade i mars 2020. Det fördjupade samarbetet ska leda till ökad kvalitet, erfarenhetsutbyten och ökad nytta för invånare, brukare och forskare.

– Nu tar vi nästa betydelsefulla steg och förstärker samverkan mellan staden och KI, en viktig länk i vårt samarbete med lärosätena i Stockholm. Vi behöver rekrytera fler, bland annat inom äldreomsorgen, och stärka utbildningens kvalitet – därför är ett fördjupat samarbete viktigt. Vi ökar också möjligheter till innovation och forskning med ömsesidig nytta, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

– Vi tycker det är oerhört viktigt att på detta sätt fördjupa samarbetet med Stockholms stad för att nå målet om en god och jämlik hälsa i Stockholm. Både Staden och universitetet har här tydliga gemensamma intressen: något som utbrottet av covid-19 tydligt har visat, säger Ole Petter Ottersen.

Gemensamma mål

Staden och KI är nyckelaktörer i genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som bland annat omfattar människors livsmiljöer, levnadsvanor och de livsvillkor under vilka människor föds, växer upp, arbetar och åldras. Särskilt fokus ligger därför på förebyggande arbete, prevention. I detta samarbete ska Stockholms stad och KI gemensamt identifiera områden för samverkan som är av intresse för båda organisationerna. Först ut är områdena jämlik hälsa, hälsosamt åldrande och en aktiv livsstil. Dessa är starka forsknings- och utbildningsområden inom livsvetenskaper vid KI och ligger i linje med Stadens genomförande av målen i Agenda 2030.

Ökad kvalitet inom utbildning

Utbildning är ett annat viktigt samverkansområde där Staden och KI ska samarbeta kring kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildningarnas kvalitet. Efterfrågan på kompetens inom exempelvis äldreomsorgen är stor, och det finns ett starkt gemensamt intresse hos både Staden och KI att utveckla möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning.

Erfarenhetsutbyten för ökad nytta för invånarna

Genom en löpande dialog kring forskning, och med stärkta forskningssamarbeten, ska ny kunskap och idéer kunna omsättas till praktiskt nytta för samhällsutvecklingen.

Och inte minst, ska detta partnerskap leda till utbyte av kunskap om metoder och arbetssätt med andra ledande städer, regioner och universitet. Dessa utbyten ska ske både nationellt och internationellt för att skapa bestående nytta för invånare, forskare, brukare och studenter.