Publicerad: 2020-11-16 13:21 | Uppdaterad: 2020-11-17 18:32

KI får rätt att utfärda ny läkarexamen

Fasaden på Alfred Nobels allé 8.
Den 3 november beslutade UKÄ att KI får rätt att utfärda läkarexamen enligt programmets nya upplägg. Foto: Erik Cronberg

Hösten 2021 startar ett nytt läkarprogram som över tid ersätter det nuvarande. Karolinska Institutet är ett av sju svenska lärosäten som nu fått tillstånd av UKÄ att examinera studenter från det nya programmet.

Portrait of Anna Kiessling
Anna Kiessling, programdirektor för implementering av det nya sexåriga programmet.

Sju lärosäten ansökte samtidigt  om tillstånd att utfärda examen på samma program, och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har behandlat ansökningarna sedan i mars och en bedömargrupp med elva sakkunniga har granskat dem. Den 3 november kom det positiva beskedet att KI tilldelas rätt att utfärda läkarexamen enligt programmets nya upplägg.

– Det är väldigt skönt och glädjande. Beskedet i sig var ingen överraskning men det är härligt att läsa UKÄ:s beslut där KI får beröm för saker vi lagt ner mycket jobb på, säger Anna Kiessling, docent i kardiologi och programdirektor för implementering av det nya sexåriga programmet vid Karolinska Institutet.

Förslaget kom 2013

Redan 2013 presenterades ett förslag på ny läkarutbildning i Sverige men regeringsbeslutet dröjde. Medan några lärosäten på eget initiativ började anpassa sin läkarutbildning till det framtida upplägget valde KI att avvakta regeringens beslut. Det kom år 2019. Därefter påbörjade KI arbetet med att utforma det nya programmet.

– Arbetet inleddes med en förstudie och drevs sedan vidare som ett projekt. Kommittén för utbildning tillsatte bland annat en styrgrupp bestående av dekanerna och en projektgrupp med fem lärare och tre studentrepresentanter, säger Anna Kiessling.

Totalt har runt 200 personer på KI varit aktivt delaktiga i olika arbetsgrupper för att arbeta med upplägget för det nya läkarprogrammet. En stor förändring är att det tolv terminer långa programmet direkt leder till en läkarlegitimation, utan krav på efterföljande AT-tjänst. Det innebär att studenterna ska ha högre och bredare kompetens vid utbildningens slut. Dessutom finns ett tydligare fokus på exempelvis hälsofrämjande vård, patientsäkerhet, globala hälsofrågor och samhällsperspektiv.

Nya programmet ställer högre krav

– Det nya programmet ställer högre krav på oss på KI eftersom vi måste se till att de som examineras verkligen besitter alla kunskaper och färdigheter som krävs. Vi ska utbilda läkare till att bli hållbara inom yrket och själva fortsätta förkovra sig efter sin examen, säger Anna Kiessling.

I det nya läkarprogrammet har KI valt att utgå från teambaserat lärande. Det innebär ett fokus på problemlösning i grupp, återkommande själv- och kollegiala skattningar och tester av den egna och gruppens kunskaper. Anna Kiessling menar att det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet är bra men har jämfört med det sexåriga programmet ett större fokus på föreläsningar och ren faktakunskap.

– I dag får studenterna inte tillräcklig träning i att lösa problem tillsammans och att just lösa problem är i stort sett det enda du gör som läkare. Jag hoppas och tror att det läkarprogram vi har skapat gör att de framtida läkarna blir bättre rustade att tillsammans med andra arbeta med god vård utifrån människors lika värde och med ett samhällsperspektiv, säger hon.

Pandemin drev på utvecklingen

Den pågående pandemin påverkar på olika sätt förberedelserna för det nya läkarprogrammet. Lärare som är involverade i uppstarten av det nya programmet och avvecklingen av det nuvarande tvingas till exempel lägga tid på att samtidigt covid-anpassa kurser. Men den allvarliga situationen har också fört med sig vissa positiva effekter.

– Pandemin har radikalt förbättrat samarbetet mellan institutionerna på KI och drivit på utvecklingen med digitalisering, vilket vi har stor nytta av i det nya läkarprogrammet, säger Anna Kiessling.

Omfattande förändringar kräver nytt tillstånd

Regeringen har beslutat att ett sexårigt läkarprogram från och med den 30 juni 2021 successivt ska ersätta det nuvarande 5,5-åriga programmet. Det sexåriga programmet leder direkt till läkarlegitimation medan det 5,5-åriga följs av 18 månaders allmäntjänstgöring (AT) före legitimation. Kraven i det nya programmet är så pass förändrade att även lärosäten som i dag erbjuder läkarutbildningen på nytt måste ansöka om tillstånd att utfärda examen. Ansökningarna handläggs av Universitetskanslesrämbetet (UKÄ) och samtliga sökande lärosäten har sedan tidigare ett läkarprogram.