Publicerad: 2022-10-17 16:12 | Uppdaterad: 2023-06-27 09:07

Horisont Europa beviljar över 100 miljoner kronor till forskare vid Karolinska Institutet

Kuber med hälsa
Horisont Europa är EU:s viktigaste program för finansiering av forskning och innovation, KI har i stor konkurrens beviljats stöd i flera projekt. Foto: Gettyimages.

Genom programmet Horisont Europa har forskare inom Karolinska Institutet beviljats ett stort finansiellt stöd i ett 20-tal olika projekt som syftar till att lösa olika samhällsutmaningar inom hälsa. Ett av projekten ska undersöka möjligheterna att skapa ett gemensamt system för återanvändning av redan godkända läkemedel för att behandla olika sjukdomar.

Horisont är EU:s viktigaste program för finansiering av forskning och innovation, och ska bland annat bidra till att nå FN:s mål för hållbar utveckling och öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. I stor konkurrens har KI beviljats stöd i flera projekt, såväl mindre som större. En förutsättning för stöd är samarbete med parter i andra EU-länder. Denna typ av samarbeten ger tillgång till gränsöverskridande kunskap och ökar möjligheterna att uppnå bättre resultat och använda resurser på ett effektivt sätt.

Innovationer som ska förbättra munhälsan

Nagihan Bostanci, professor i inflammationsforskning (parodontologi) samt internationaliseringsansvarig vid institutionen för odontologi på KI, är en av forskarna som fått projektmedel för att utveckla verktyg för innovationer inom tandvården som en del av projektet DELIVER. Projektet som har beviljats cirka 50 miljoner kronor ska bedrivas i nära samverkan med parter i sju andra europeiska länder: Nederländerna, Tyskland, Danmark, England, Malta, och Portugal.

Nagihan Bostanci, professor i inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi, institutionen för odontologi. Foto: Gustav Mårtensson

– Orala sjukdomar och tillstånd påverkar mer än 3,5 miljarder människor världen över och är dessutom en av de mest kostsamma sjukdomarna att behandla. Dessvärre glöms munvården ofta bort när man pratar om generell hälsa, därför är jag väldigt glad och stolt att vårt forskningsprojekt har beviljats medel från Horisont, säger Nagihan Bostanci.

Trots att orala sjukdomar anses kunna förebyggas genom daglig munhygien, fungerar det inte bra för alla eftersom det finns flera hinder för effektiv munvård. Målet med projektet att förbättra patienters munhälsa genom dialog och åtgärder som involverar såväl medborgare och patienter som leverantörer, utförare och beslutsfattare.

– Nuvarande tandvårdssystem har dessvärre många begränsningar, och vi ska därför ta fram en innovativ, patientstyrd tandvårdsmodell som optimerar munhälsan och det övergripande välbefinnandet, framförallt hos utsatta grupper, säger Nagihan Bostanci.

Det finns ett behov av ett mer holistiskt synsätt på munhälsa, inklusive en större implementering av en kombinerad personlig sjukvård/tandvård. Som en del av detta kommer forskarna att involvera patienter och göra en kartläggning av patientresan. Syftet är att skapa en bättre förståelse för patienters erfarenheter av interprofessionell vård med flera vårdvägar, till exempel parodontit och diabetes. De ska även undersöka om så kallade digital följeslagare, såsom hälsoappar, kan stärka patienterna i sin munvård.

Återanvändning av läkemedel sparar tid och pengar

Ett annat spännande projekt är REMIDi4ALL vars syfte är att öka möjligheterna att återanvända läkemedel. Projektet som pågår i fem år, har tilldelats 23 miljoner EURO, varav Karolinska Institutets andel uppgår till närmare 18 miljoner kronor.

– Vi ska bland annat identifiera, testa och validera hur befintliga mediciner kan användas inom nya behandlingsområden, vilket skapar potential att minska såväl den tid som de stora kostnader som läkemedelsutveckling innebär, säger Annika Jenmalm Jensen, forskare och avdelningschef för core-faciliteterna vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, MBB, vid Karolinska Institutet.

REMIDi4ALL, som bedrivs av KI och 23 andra europeiska organisationer, kommer att utveckla och tillhandahålla en forsknings- och innovationsplattform med expertis och tjänster inom samtliga områden som krävs för att återanvändning av läkemedel, så kallad drug repurposing, ska vara högkvalitativ och patientnära. En viktig del i projektet handlar om att samla och utveckla avancerade så kallade in silico-verktyg för maskininlärning och artificiell intelligens. Plattformens olika processer och verktyg kommer först att valideras med hjälp av fyra pilotprojekt som representerar sjukdomstillstånd inom cancer, sällsynta sjukdomar och infektionssjukdomar. Päivi Östling, forskare vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, kommer att ansvara för ett av dessa pilotprojekt.

– Karolinska Institutet kommer, genom MBB:s core-faciliteter, att leda arbetet inom preklinisk utveckling och validering men även bidra brett i byggandet av plattformen, säger Annika Jenmalm Jensen.

Samtliga beviljade KI-projekt inom Horisont Europa

 • Prevention to Reduce Incidence Of Sexual Abuse by Reaching Individuals Concerned About Their Risk to Young People (PRIORITY)
 • European Cohorts of Patients and Schools to Advance Response to Epidemics (EuCARE)
 • Skills for the European Open Science Commons: Creating a Training Ecosystem for Open and FAIR Science (Skills4EOSC)
 • Research Analysis Identifier System (RAISE)
 • A European-wide foundation to accelerate Data-driven Cancer Research (EOSC4Cancer)
 • Deliberative improvement of oral care quality (DELIVER)
 • Personalised Exercise-Oncology for improvement of supportive care: a super umbrella trial to demonstrate the (cost)effectiveness of live-remote exercise in cancer survivors (PREFERABLE-II)
 • The human genetic and immunological determinants of the clinical manifestations of SARS-CoV-2 infection: Towards personalised medicine (UNDINE)
 • Optimising colorectal cancer prevention trough personalised treatment with artificial intelligence (OperA)
 • A holistic approach in patient management and epidemic surveillance through convergence of diagnostic technologies, capacity building and stakeholder engagement (HoliCare)
 • International Clinical Validation of Radiomics Artificial Intelligence for Breast Cancer Treatment Planning (RadioVal)
 • Understanding the individual host response against Hepatitis D Virus to develop a personalized approach for the management of hepatitis D (D-SOLVE)
 • Building a sustainable European innovation platform to enhance the repurposing of medicines for all (REMEDI4ALL)
 • Epigenetic regulation of host factors in viral infections (EPIVINF)
 • Respiratory Host-Pathogen Interaction (REACT)
 • Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe (INQUIRE)
 • Heat Indicators for Global Health (HIGH Horizons): monitoring, Early Warning Systems and health facility interventions for pregnant and postpartum women, infants and young children and health workers (HIGH Horizons)
 • A Personalized Prevention roadmap for the future Healthcare (PROPHET)
 • Risk and Resilience in Developmental Diversity and Mental Health (R2D2-MH)
 • Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC)