Publicerad: 2021-05-19 17:00 | Uppdaterad: 2021-05-20 09:35

Goda resultat med internetbaserad KBT vid atopiskt eksem

Närbild av händer.
Foto: Getty Images.

Den vanliga hudsjukdomen atopiskt eksem (AE) har stor inverkan på livskvalitet och övriga hälsa. Nu har forskare vid Karolinska Institutet utvärderat behandling med internetbaserad kognitiv beteendeterapi, IKBT, vid atopiskt eksem. Studien tyder på att patienterna mår bättre efter IKBT jämfört med en kontrollgrupp som enbart fick traditionell behandling. Resultaten, som publicerats i JAMA Dermatology, kan över tid bidra till att göra viktig vård tillgänglig för en stor patientgrupp.

Portrait of Erik Hedman.
Erik Hedman-Lagerlöf. Foto: Ulf Sirborn.

– Vi har gjort en lovande pilotstudie men blev ändå förvånade över hur effektivt internetbaserad KBT mot atopiskt eksem verkar vara. IKBT kräver avsevärt mindre terapeuttid än sedvanligt behandlingsformat och har potential att nå många patienter där det idag saknas psykologer, säger Erik Hedman-Lagerlöf, adjungerad professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Den komplexa hudsjukdomen atopiskt eksem, också känt som atopiskt dermatit, beror på en samverkan mellan flera gener och flera omgivningsfaktorer.

AE är vanligt bland barn i Sverige, minst 20 procent drabbas och då kallas sjukdomen ofta böjveckseksem. AE drabbar också 3-10 procent av alla vuxna, med skov av kliande eksem som då oftast finns på händerna, halsen och i ansiktet.

Förhöjd risk för depression 

Sjukdomen utvecklas ofta som en ond cirkel av klåda och kronisk inflammation i huden, som orsakar sömnbesvär och över tid kan förändra patientens livsstil, Många väljer till exempel bort sociala sammanhang eller fysisk aktivitet.

Det kan orsaka en stegvis sänkt livskvalitet och många patienter med AE lever med en förhöjd risk för depression, ångest, självmord men även ökad risk för andra sjukdomar som till exempel hjärt-kärlproblem och diabetes.

Idag behandlas atopiskt eksem med topikala antiinflammatoriska krämer, ljusbehandling och i de svårare fallen systemläkemedel i form av tabletter eller injektioner.

Tidigare forskning har visat att psykologiska faktorer som stress kan förvärra besvären för många patienter. Därför finns ett behov av att utveckla och utvärdera möjliga psykologiska behandlingar.

IKBT för stor patientgrupp

Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset studerat internetbaserad KBT som möjlig behandling vid atopiskt eksem. Idag saknas det psykologer med specialkunskaper om AE, och med en internetbaserad lösning skulle fler i denna stora patientgrupp kunna få tillgång till psykologisk behandling.

Studien omfattar 102 vuxna från hela Sverige med atopiskt eksem. Deltagarna fördelades slumpmässigt i två lika stora grupper som båda fick samma instruktioner om egenvård med befintliga läkemedel.

Hälften av deltagarna erhöll dessutom internetbaserad KBT med tillgång till terapeut via skriftliga meddelanden i en digital behandlingsplattform under 12 veckor.

POEM och upplevd stress

Resultaten följdes upp med i första hand eksemutbredning mätt genom Patient-Oriented Eczema Measure (POEM) som genomfördes varje vecka under behandlingsperioden. De sekundära utfallsmåtten var deltagarnas självskattade upplevelse av klåda, stress, sömnproblem och depression.

Patienterna bedömdes med samtliga utfallsmått vid studiens start, efter 12 veckors behandling, och 6 respektive 12 månader efter studiens avslut.

Resultaten tyder på att IKBT ger tydliga och kvarstående förbättringar avseende såväl AE-symptom som upplevd stress, sömnbesvär och depressiva symptom. Detta trots att behandlingen krävde avsevärt mindre terapeutresurser än sedvanlig psykologisk behandling i ett fysiskt rum.

Maria Bradley.
Maria Bradley. Foto: Svenska Läkaresällskapet.

– Så vitt vi känner till är det här den första randomiserade kontrollerade prövningen av internetbaserad KBT för behandling av AE. Resultaten visade att deltagare som genomgick internetbaserad KBT hade signifikant mindre eksem, mindre klåda och mådde bättre jämfört med kontrollgruppen som erhöll instruktioner om sedvanlig vård vid AE, säger Maria Bradley, professor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare.

En begränsning i studien är att eftersom kontrollgruppen erhöll IKBT efter 12 veckor, kunde endast kontrollerade mellangrupp-jämförelser göras direkt efter avslutad behandling och inte vid långtidsuppföljningarna.

Nästa steg för forskarna är att studera resultaten vid IKBT som egenvård för patienter med atopiskt eksem.

Forskningen finansierades av Region Stockholm och Hudfonden.

Erik Hedman-Lagerlöf och medförfattaren Anna Bergman har rapporterat att de fick bidrag från Region Stockholm (ALF Medicin) och Hudfonden under studiens genomförande. Erik Hedman-Lagerlöf äger aktier i DahliaQomit och mottar royalties för en behandlingsmanual för KBT mot IBS. Det finns inga andra rapporterade intressekonflikter.

Publikation

“Internet-delivered Cognitive Behavior Therapy for Atopic Dermatitis: a Randomized Clinical Trial.” Erik Hedman-Lagerlöf, Jens Fust, Erland Axelsson, Marianne Bonnert, Maria Lalouni, Olof Molander, Petter Agrell, Anna Bergman, Nils Lindefors, Maria Bradley. JAMA Dermatology, online 19 maj 2021, doi: 10.1001/jamadermatol.2021.1450.