Publicerad: 2014-11-18 14:37 | Uppdaterad: 2017-11-22 16:35

Forte-anslag till 10 forskargrupper vid NVS

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte):s styrelse beslutade den 17 november om bidrag inom flera utlysningar. Tio huvudsökande vid NVS fick beviljade anslag för projekt inom Fortes extra satsning inom prioriterade områden: forskning på åldrande och hälsa samt vårdforskning.

Namn /Sektion Projekttitel SEK

Christina Helging Opava

Sektionen för fysioterapi

Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit 2010-studien. Epidemiologi, intervention och bakomliggande mekanismer
3 330 000

Kerstin Tham

Sektionen för arbetsterapi

Utveckling, utvärdering och implementering av en ny modell för en kliencentrerad, IT baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke 1 470 000

Lena Borell

Sektionen för arbetsterapi

Implementering av Evidensbaserad kunskap i Hemtjänsten 3 115 000

Claudia Lampic

Sektionen för omvårdnad

Ett avbrott i livet - åtgärder för att minska påverkan av cancer på fertilitet och sexualitet hos tonåringar och unga vuxna med cancer 3 230 000

Kristina Johnell

ARC Aging Research Center

Läkemedelsbehandling i livets slutskede i vård- och omsorgsboende: förbättrat omhändertagande tvärs över länder 2 130 000

Ann Langius-Eklöf

Sektionen för omvårdnad


Effekter av tidig identifikation av patientrapporterade symtom med stöd av en interaktiv applikation för mobil och läsplatta – med fokus på personcentrerad, säker och kostnadseffektiv cancervård
1 530 000

Elisabeth Rydwik

Sektionen för fysioterapi

Better in Better out: Kan preoperativ träning minska risken för komplikationer, mortalitet och ge kortare vårdtider hos sköra äldre personer? 3 830 000

Erika Franzén

Sektionen för fysioterapi

Improving balance and physical activity in elderly with Parkinson’s disease – long-term efficacy and effectiveness in a clinical practise of the HiBalance program 3 230 000

Lena Rosenberg

Sektionen för arbetsterapi

Utformning av gemensamma rum i vård och omsorgsboenden för personer med demens 2 030 000

Johan Fastbom

ARC Aging Research Center

Patientcentrerat IT-stöd för kvalitet och säkerhet i äldres läkemedelsanvändning: QS-projektet 2 830 000