Publicerad: 2024-04-03 12:27 | Uppdaterad: 2024-06-11 14:17

EU tacklar globala hälsoproblem med KI som koordinator

Dekorativ bild.
Changemaker-projektet berör skolbarn i bland annat Tanzania och Kenya. Foto: Getty Images.

Globala hälsoutmaningar står i fokus för två samarbetsprojekt där KI axlar rollen som koordinator; WISDOM och Changemaker. Inom ramen för Horisont Europas pelare II –Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft – har de två projekten sammanlagt beviljats stöd på 14 miljoner Euro. Av dessa medel förfogar KI över motsvarande drygt 3 miljoner euro.

De två KI-koordinerande projekten Wisdom och Changemaker fokuserar båda på viktiga globala hälsoutmaningar inom två olika områden. Arbetet finansieras av Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. 

Professor Ingrid Kockum är ansvarig koordinator för WISDOM som omfattar 13 samarbetspartners. Changemaker-projektet koordineras av docent Kristi Sidney Annerstedt, och även det arbetet omfattar 13 samarbetspartners. 

För att beviljas anslag ska forskningsprojekt inom ramen för Horisont Europas pelare II bedrivas i partnerskap. 

Det innebär att förutom akademi bör näringsliv, myndigheter, patientorganisationer och andra viktiga intressenter också medverka. 

Porträtt av Carolina Kristell.
Carolina Kristell. Foto: Camilla Svensk.

– I grunden handlar det om EU-medborgarnas skattepengar och kommissionen trycker mycket på att deras investeringar ska komma medborgarna till nytta. En förutsättning för finansiering är därför att Horisont-projekten kommunicerar med det omgivande samhället, säger Carolina Kristell, rådgivare inom europeisk forskningsfinansiering på Karolinska Institutets Grants Office.

Det är betydelsefullt både för forskaren och KI att få EU:s förtroende att leda denna typ av stora och komplexa projekt. 

Förutom att leda genomförandet av projektet, är koordinatorn talesperson mot det omgivande samhället och gentemot EU-kommissionen. 

Förutser sjukdom med AI 

Idag har ungefär tio procent av Europas befolkning någon form av kronisk inflammatorisk sjukdom. WISDOM-projektet fokuserar på några av dessa sjukdomar. Det handlar främst om multipel skleros (MS), men även reumatoid artrit och myastenia gravis (MG). 

Med hjälp av AI ska WISDOM-projektet omvandla komplex biologisk information från befintliga datakällor till kliniskt applicerbara modeller. 

Ingrid Kockum. Foto: Creo Media Group.

– Om vi kan identifiera och behandla patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar i ett tidigare skede, finns goda möjligheter att bromsa sjukdomsprogressionen och minska symtom och skov, säger Ingrid Kockum, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

För att bygga dessa modeller krävs en omfattande mängd personliga data, som behöver hanteras i enlighet med GDPR. 

Därför ska projektet även identifiera lösningar som kan bidra till en ökad och säker datadelning såväl inom organisationer som över nationella gränser. 

KI är koordinator och sammanlagt medverkar tre institutioner från KI i projektet, som bedrivs tillsammans med parter från nio länder. Bland dem universitet, företag, patientorganisationer och experter inom juridik 

Changemaker för ungdomars hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är omkring 70 procent av förtida dödsfall som inträffar i vuxen ålder relaterade till beteenden som tog sin början under tonåren.

Changemaker fokuserar på att utveckla och utvärdera ett hållbart interventionsprogram om hälsa, kost och miljö. Målet är bland annat att förebygga obesitas och andra livsstilssjukdomar bland unga. 

Changemaker-projektet bygger på co-design, vilket innebär aktivt samarbete med målgruppen för att tillsammans hitta lösningar på ett problem. 

Kristi Sidney Annerstedt
Kristi Sidney Annerstedt. Foto: Maja Rudolphson.

– I det här fallet handlar det om den utmaning som många afrikanska länder står inför, nämligen en så kallad dubbel sjukdomsbörda med både undernäring och näringsbrist. Samtidigt finns en ökning av antalet personer med övervikt och obesitas, säger Kristi Sidney Annerstedt, biträdande lektor och docent vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet. Hon fortsätter: 

– Tillsammans med forskare kommer projektet att involvera ungdomar, skolpersonal, föräldrar, samhället med flera för att tackla detta växande problem, 

Projektet genomförs i tre urbaniserande städer i Burkina Faso, Kenya och Tanzania. 

Fokus ligger på fyra interventioner som kommer att anpassas och förfinas med hjälp av co-designprocessen: stadsodlingar i skolor och samhällen, klassrumsmoduler om hållbar hälsa, hälsorådgivning med motiverande samtal och en massmediakampanj om hälsa. 

Teamet på KI består av nio medarbetare och tillsammans med Bonns Universitet i Tyskland har man koordinatoransvaret för projektet, där också universitet, näringsliv, forskningsinstitut och myndigheter från sju länder medverkar.

Fakta om WISDOM

Wisdom-projektet har en budget på cirka 10 miljoner euro, varav koordinatorn KI disponerar 2,3 miljoner euro. Projektet startade 1 december 2023 och pågår i fem år. I projektet samarbetar 13 parter. Några av dem är: 

 • University of Helsinki, Finland
 • Technical University of Munich, Tyskland
 • Copenhagen University, Danmark
 • Veilai OY, Finland
 • YoutHealth AB, Sverige
 • University of Southern Denmark, Danmark

Fakta om Changemaker

Changemaker har en budget på cirka 4 miljoner euro, varav koordinatorn KI disponerar 800 000 euro. Projektet startade 1 januari 2024 och pågår i fyra år. I projektet samarbetar 13 parter. Några av dem är: 

 • University of Bonn, Tyskland 
 • Aga Khan University, Kenya
 • Tampere University, Finland
 • Harvard Global Research and Support Services Inc., USA 
 • Technical University of Kenya, Kenya 
 • Kenya Medical Research Institute Kisumu, Kenya