Publicerad: 2022-12-08 19:26 | Uppdaterad: 2023-01-11 15:14

Debora Rizzuto tilldelas projektbidrag från Forte

Bilar på motorväg. Trafik.
Foto: @Pixabay.

Debora Rizzuto, senior forskare och forskargruppsledare vid Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, har tilldelats projektbidrag för projektet " SoundMIND – effects of noise on cognition and mental health " från Forte.

Foto av Giulia Grande och Debora Rizzuto.
Giulia Grande och Debora Rizzuto. Foto: Stefan Zimmerman

Bidraget täcker en treårsperiod (2023-2025) och beloppet är på 4 991 000 kronor.

Kan du berätta lite mer om ditt projekt?

‒ Trafikbuller är ett ökande folkhälsoproblem. Minst en av fem européer (113 miljoner) utsätts för bullernivåer som överstiger EU:s gränsvärden, alltså de nivåer som man vet skadar hälsan. Förtätning av städer och de nyligen mildrade riktlinjerna kring byggnation gör också att exponeringen förväntas öka, förklarar Debora Rizzuto. Förutom hörselnedsättning, stress, sömnstörningar och risken för kardiovaskulära och metabola effekter, pe-kar nya studier på att långvarig exponering för buller kan på-skynda risken för kognitiv funktionsnedsättning, demens, ångest och depression.

Vad vill ni undersöka?

‒ För att undersöka om exponering för trafik- och yrkesbuller orsakar demens och psykisk ohälsa (depression, ångest) bygger vi vidare på tidigare projekt (NordSOUND), som omfattar över 185 000 vuxna i fem svenska och två danska kohorter. Vi tar hänsyn till möjliga störfaktorer på individ- och gruppnivå med den detaljerade data som redan samlats in om till exempel livsstilsfaktorer och socioekonomi, fortsätter Debora Rizzuto. Vi kommer också använda oss av redan befintlig, mycket detaljerade data om buller, luftföreningar och brist på grönska från NordSOUND för att utforska potentiella interaktioner mellan exponeringarna. Data om demens och psykisk ohälsa finns redan i vissa kohorter, och kommer samlas in för övriga.

Projektet adresserar en viktig kunskapslucka om hur buller kan påverka vår psykiska hälsa. Med tanke på hur många människor som exponeras för höga nivåer av buller idag kan resultaten från projektet potentiellt ha betydande konsekvenser för folkhälsa och riktvärden.

Vilka är ni som ligger bakom studien?

Forskargruppen som är involverad i projektet representerar alla inkluderade studiekohorter och flera discipliner. Teammedlemmarnas kompletterande expertis kommer att garantera ett brett perspektiv med tanke på klinisk, social och folkhälsorelevans samt adekvata metod- och ledningsfärdigheter:

  • Docent A Oudin expert på luftföroreningar och kognitiv hälsa med många publikationer och flera pågående projekt inom området.
  • L Stockfelt, docent, läkare och överläkare i klinisk arbets- och miljömedicin, har lång erfarenhet av miljöepidemiologi. 
  • A Åkesson, professor i epidemiologi har lång erfarenhet av att arbeta med SMC, främst med fokus på kost och health, inklusive hälsokonsekvenser av exponering för miljöföroreningar via mat och dricksvatten. 
  • Professor ZJ Andersen har huvudsaklig kompetens inom hälso-effekter av luftföroreningar, med nyare intresse för vägtrafikbul-ler, och interaktion mellan två exponeringar. 
  • M Sørensen, senior forskare och professor, har många års erfa-renhet av miljöepidemiologi, främst av att undersöka hälsoef-fekter av trafikbuller. Hon är initiativtagare, stipendiat och hu-vudkoordinator för NordSOUND. 
  • G Pershagen, MD, professor expert i miljöepidemiologi, med fo-kus på hälsoeffekter av luftföroreningar och buller. Han har varit ansvarig för miljöexponeringsbedömningen i SNAC-K. 
  • A Pyko, PhD, expert på miljöexponeringsbedömning. 
  • G Grande MD, PhD, neurolog.  Hon har en stark klinisk bakgrund inom kognitiv bedömning och demensdiagnostik. 
  • J Selander, docent har lång erfarenhet av att arbeta med olika yrkesexponeringar i epidemiologiska miljöer. Hon leder också utvecklingen av jobbexponeringsmatriser inom SWEJEM-gruppen.