Publicerad: 2017-11-08 08:00 | Uppdaterad: 2022-05-10 17:17

Dåliga betyg förutspår risk för självmordsförsök ända upp i medelåldern

Ungdomar med lägre skolbetyg än sina jämnåriga kamrater löper ökad risk för psykisk ohälsa och självmordsförsök. Nu visar forskare från Karolinska Institutet att denna risk följer med ända upp i medelåldern. Studien publiceras i tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica.

I studien följdes över 26 000 kvinnor och män från sista året i grundskolan, vid ungefär 16 års ålder, upp till maximalt 46 års ålder. Information om skolbetyg länkades samman med information om sjukhusvård efter självmordsförsök.

– Vi såg att ju lägre skolbetyg i årskurs 9, desto högre risk för ett senare självmordsförsök. Risken var fem gånger så hög hos eleverna med lägst betyg, jämfört med dem som fått högst betyg, säger Alma Sörberg Wallin, postdok vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet.

Sambandet var lika starkt för kvinnor som för män. Varken socioekonomisk ställning i barndomen, psykisk sjukdom och självmordsbeteende hos föräldrarna eller invandrarbakgrund påverkade resultatet.

Oklart vad som ligger bakom

Det är fortfarande oklart vad som ligger till grund för sambandet mellan låga skolbetyg och psykisk ohälsa och självmordsförsök. En hypotes har varit att lägre kognitiv förmåga skulle kunna vara en underliggande orsak eftersom detta i tidigare forskning har visats vara kopplat till skolprestation och självmordsbeteende. I studien lades därför ett IQ-test i årskurs 6 till i den statistiska kontrollen. Forskarna fann dock inget stöd för denna hypotes. De såg tvärtom att högre IQ var kopplat till en något förhöjd risk för självmordsförsök hos kvinnor, med hänsyn taget till sambandet mellan kognitiv förmåga och betyg.

– Vår forskning har visat att betygen är betydelsefulla som riskmarkör för framtida självmordsförsök. Det är bra att känna till för skolpersonal och andra som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos elever och hos befolkningen i stort, säger Alma Sörberg Wallin.

Ett folkhälsoproblem

Skolan är ett ställe som lämpar sig bra för förebyggande interventioner och betygen skulle kunna utgöra en grund i detta arbete, menar forskarna.

– Självmordsbeteende är ett folkhälsoproblem som vi behöver mer kunskap om för att kunna åtgärda på ett effektivt sätt, säger Alma Sörberg Wallin.

Forskningsprojektets ledare, forskarassistent Daniel Falkstedt vid samma institution, betonar också att man ännu inte vet varför lägre betyg är kopplade till ökad risk för självmordsförsök. Är det för att sämre betyg leder till lägre uppnådd utbildning och sämre framtida möjligheter eller är dåliga betyg främst en indikation på andra, underliggande personliga problem med impulsivitet, uppförandestörningar eller psykisk ohälsa? Det blir något att besvara i kommande studier.

Studien har finansierats av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Författarna anger inga potentiella intressekonflikter.

Text: Maria Ekström

Publikation

”Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26 000 children”
Sörberg Wallin A, Zeebari Z, Lager A, Gunnell D, Allebeck P, Falkstedt D.
Acta Psychiatrica Scandinavica, online 8 november 2017, doi: 10.1111/acps.12817