Publicerad: 2021-12-03 15:18 | Uppdaterad: 2021-12-09 08:32

32 KI-forskare tilldelas medel i Vetenskapsrådets senaste utlysning

Dekorativ bild.
Totalt 32 KI-forskare har fått anslag från Vetenskapsrådet. Foto: Getty Images

I Vetenskapsrådets senaste utlysning tilldelades totalt 115 347 805 SEK till 32 KI-forskare. Bidragsbesluten var inom områdena primärvård, psykiatriforskning, klinisk behandlingsforskning, utvecklingsforskning och internationella samarbeten inom individanpassad medicin.

Här hittar du en sammanställning av samtliga KI-forskare som tilldelats medel:

Forskningsbidrag för forskning inom primärvården

Amaia Calderón-Larrañaga vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle tilldelas 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Uppföljning av äldre vuxnas hälsa för förebyggande och tidiga insatser: användning av Health Assessment Tool (HAT) i den svenska primärvården”.

Viktor Kaldo vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Jämförelse av sedvanlig Integrerad Beteendehälsa och en version utökad med KBT-baserad självhjälp - En enkelblind randomiserad prövning av överlägsenhet, icke-underlägsenhet och kostnadseffektivitet”.

Lene Lindberg vid institutionen för global folkhälsa tilldelas 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Alla Barn i Centrum - en randomiserad kontrollerad studie om effekter av generellt föräldrastöd i grupp avseende barn i åldrarna 10-18 månader”.

Anna Nilsson vid institutionen för kvinnor och barns hälsa tilldelas 3 600 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Biomarkörer i blod och saliv hos barn med febrila infektioner”.

Ylva Trolle Lagerros vid institutionen för medicin, Solna tilldelas 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Patientens val av primärvård - fysiskt eller digitalt möte”.

Forskningsbidrag för psykiatriforskning

Zheng Chang vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas 3 600 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Läkemedelsbehandling och polyfarmaci inom rättspsykiatrisk vård: risker, fördelar och ekonomiska effekter”.

Anette Johansson vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 2 400 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Stockholms Projektet för Rättspsykiatri (SPRätt)”.

Niklas Långström vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas 3 600 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Psykiatrisk tvångsvård av barn och unga: Riskfaktorer, tvångsåtgärder och resultat”.

Alexander Rozental vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 3 600 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Självvald inläggning på psykiatrisk klinik baserad på delat beslutsfattande - en metod att minska tvångsvård både i öppen och slutenvård”.

John Wallert vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 4 500 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Riskfaktorer för suicid bland patienter som erfarit psykiatrisk tvångsvård”.

Forskningsbidrag för klinisk behandlingsforskning

Jana de Boniface vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi tilldelas 12 160 400 SEK i bidrag till forskningsmiljön ”Fysisk träning under neoadjuvant kemoterapi för bröstcancer för att öka patologiskt komplett respons: den randomiserade Neo-ACT studien”.

Nikola Drca vid institutionen för medicin, Huddinge tilldelas 13 523 000 SEK i bidrag till forskningsmiljön ”Radiofrekvensablation av fibrosområden hos patienter med persisterande förmaksflimmer: En randomiserad kontrollerad multicenterstudie”.

Johan Franck vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 7 878 000 SEK i bidrag till forskningsmiljön ”Multicenterstudie av långtidsverkande naltrexon depåinjektion för patienter med beroendesjukdom och centralstimulantiabehandlad ADHD”.

Henrik Grönberg vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tilldelas 19 819 000 SEK i bidrag till forskningsmiljön ”ProBio: En utfalls-adaptiv och randomiserad fler-arms biomarkör studie i patienter med metastaserande prostatacancer”.

Sophia Brismar Wendel vid institutionen för medicin, Solna och institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus tilldelas 1 184 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Aortakompressionsstudien (ACT) - en randomiserad kontrollerad studie för att minska blödning vid kejsarsnitt”.

Johan Engdahl vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus tilldelas 926 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Randomiserad jämförelse mellan standardiserad och utökad EKG-undersökning efter stroke eller TIA för att detektera förmaksflimmer och minska risken för stroke - AF SPICE”.

Greg Nowak vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik tilldelas 800 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Omega-3-fettsyror som immunsuppressivt tillskott efter organtransplantation - nationell, randomiserad, dubbelblind studie.”.

Per Tornvall vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset tilldelas 1 184 200 SEK i projektbidrag för projektet ”Pilotstudie av förekomst av mikrovaskulär dysfunktion vid hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar”.

Ulrika Ådén vid institutionen för kvinnor och barns hälsa  tilldelas 1 195 005 SEK i projektbidrag för projektet ”Autologa navelsträngsstamceller till prematura barn för behandling av hjärnskador och förebygga utvecklingsavvikelser”.

Forskningsbidrag för utvecklingsforskning

Björn Andersson vid institutionen för cell- och molekylärbiologi tilldelas 4 385 573 SEK i projektbidrag för projektet ”Förbättrad diagnostik av Chagas sjukdom i endemiska områden i Bolivia”.

Salla Atkins vid institutionen för global folkhälsa tilldelas 4 473 699 i projektbidrag för projektet ”RESTAKE: Hälsosystem och samhällets RESiliens under Covid-19 genom exempel av tuberkulos: En jämförande fallstudie med blandade metoder i TAnzania och KEnya”.

Kristina Broliden vid institutionen för medicin, Solna tilldelas 4 451 370 i projektbidrag för projektet ”Identifiering av molekylära signaler i genitalslemhinnan hos kvinnor som avgör känslighet för sexuellt överförbara infektioner”.

Kelly Elimian vid institutionen för global folkhälsa tilldelas 758 670 SEK i nätverksbidrag för projektet ”Diagnostiska system för förbättrade strategier för kolerakontroll i en skör region i Nigeria”.

Anna Färnert vid institutionen för global folkhälsa tilldelas 4 499 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Malaria immunitet: studier av immunsvar mot variabla parasitantigen”.

Jose Pedro Gil vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas 4 465 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Testa framtiden för KAF156/Ganaplacide, en nästa generation ersättning för artemisinin i antimalarial kombinationsbehandling”.

Berthollet Bwira Kaboru tilldelas 775 000 SEK i nätverksbidrag för projektet ”Kapacitetstärkande av barnmorskor för universell hälsovård med omfattande sexuella och reproduktiva tjänster i DRK”.

Johan Lundin vid institutionen för global folkhälsa tilldelas 4 496 676 SEK i projektbidrag för projektet ”Artificiell intelligens och mobilmikroskopi för screening av livmoderhalscancer i resursbegränsade miljöer - en valideringsstudie”.

Christopher Sundling vid institutionen för medicin, Solna tilldelas 4 439 000 SEK i projektbidrag för projektet ”Utvärdering av nya diagnostiska tester för detektion av progression från latent till aktiv tuberkulos”.

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Johan Askling vid institutionen för medicin, Solna tilldelas 3 410 300 SEK i projektbidrag för projektet ”Individcentrerad vård vid reumatoid artrit via nya analyser av biomarkörer och stora datamängder från de Skandinaviska länderna, och genom utveckling och implementering av kliniska beslutsstöd”.

Max Gordon vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus tilldelas 2 052 288 SEK i projektbidrag för projektet ”Multidiciplinära forskningsprojekt om individualiserad vård - utveckling av kliniska stödverktyg för implementering av individualiserad vård”.

Janne Lehtiö vid institutionen för onkologi-patologi tilldelas 4 560 640 SEK i projektbidrag för projektet ”Klonal heterogenitet och tumörmikromiljö analys för bättre behandlingsprediktion i lymfom”.

Francesca Mangialasche vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle tilldelas 3 337 462 SEK i projektbidrag för projektet ”Personligt åldrandemönster för tidig upptäckt och förebyggande av kognitiv försämring och demens hos kognitivt friska individer”.